ред. проф. д-р Маргарита ЈанескаКабинет Локак 144 Дир. телефон 048 40 27 36 Email mjaneska@yahoo.com Консултации Понеделник од 10 и 30 до 12 и 30; Вторник од 10 и 30 до 12 и30

Биографија

Родена е 1966 во Прилеп. На Економскиот факултет-Прилеп дипломирала во 1988 год. на економско-статистичко-кибернетската насока, а магистрирала на истиот Факултет во 1995 год. на тема “Фактори што влијаат врз определувањето на оптималната големина и бројот на серии во процесот на производство.“На овој Факултет ја одбранила и докторската дисертација под наслов : “Проблемот на оптимална серија во процесот на управување со сериското производство како фактор за економичност и флексибилност на индустриските претпријатија“. Во звањето вонреден професор е избрана во 2004 год. Поле на научна преокупација и се : теоријата и праксата на менаџмент информационите системи, проектирањето на информационите системи и базите на податоци, како и примената на математиката во решавањето економски проблеми. Д-р Маргарита Јанеска е избрана за редовен професор по предметите менаџмент информациони системи, математика за економисти и финансиска и актуарска математика, така што и научноистражувачката работа и е поврзана со овие области.

Книги

Менаџмент информациони системи, Економски факултет, Прилеп, 2004 г.

Збирка задачи по математика за економисти, Економски факултет, Прилеп, 2007 г.

Финансиска и актуарска математика-збирка решени задачи, Економски факултет, Прилеп, 2009 г. 

Трудови и конф.

- " Revision of Information Systems in the Function of the Quality of the Information Technology" во коавторство со д-р Коста Сотироски, 13th National Conference with International Participation "Quality – for Better Life' 2002", 11-12 Ноември, 2002 год., Софија, Р. Бугарија, - “Models for evaluation of information system effectiveness”, во коавторство со д-р Коста Сотироски, XIV меѓународна конференција за квалитетот “Качеството за подобар живот”, во организација на Сојузот на специјалистите за квалитет во Р. Бугарија, Софија, октомври, 2003 год. - “Интернет - покретач пословања модерних компанија у условима глобализације”, во коавторство со д-р Коста Сотироски, Научна конференција на тема “Глобализациски предизвици”, Економски факултет, Ниш, октомври, 2003 год. - “Електронско пословање - радикална промена пословања и темељ пословног успјеха”, во коавторство со д-р Коста Сотироски, Научна конференција на тема “Предизвиците на менаџментот во новите услови”, Ниш, октомври 2004 год. - “Знаењето и интелектуалниот капитал - двигатели на развојот”, во коавторство со д-р Коста Сотироски, меѓународна конференција: “Квалитет - основа за унапредување на бизнисот”, МАЗУК, Стопанска комора на Р.Македонија, ГТЗ, Охрид, мај, 2004 год. -”Улогата на информациската технологија во остварувањето на конкурентска предност на претпријатијата”, Годишна конференција на тема “Нови времиња, нови квалитети, нови хоризонти”, во организација на МАЗУК, 14-15 ноември, 2002, Охрид. -”Информациона технологија - извор савремених путева банкарског пословања”, во коавторство со д-р Коста Сотироски, Седми научен меѓународен симпозиум, СМ 2002, “Стратегијски менаџмент у банкарству”, во организација на Економски факултет - Суботица, Палиќ, 30-31 мај, 2002 год. - “Информациската технологија - носител на глобализациските процеси”, Меѓународен симпозиум “Регионалната соработка и економскиот развој” во организација на Економскиот факултет - Прилеп, Охрид, јуни, 2003 год. - “Рачунарска подршка процеса доношења одлука у стратегијско управљање”, во коавторство со проф. д-р Коста Сотироски, Осми научен меѓународен симпозиум, СМ 2003, “Стратегијско управљање у новој (“network”) економији: организација и њено окружење”, во организација на Економски факултет - Суботица, Палиќ, мај, 2003 год. - “Примена статистичких метода у мерењу сатисфакције и лојалност запослених”, во коавторство со проф. д-р Коста Сотироски, Осми научен меѓународен симпозиум, СМ 2003 “Стратегијско управљање у новој (“network”) економији: организација и њено окружење”, во организација на Економски факултет - Суботица, Палиќ, Р.Србија и Црна Гора, 29-30 мај, 2003 год.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.