ред. проф. д-р Каролина Илиеска

Биографија

Презиме............Илиеска

Име....................Каролина

Родена....04 октомври 1967 година

Место на раѓање......Штип, Република Македонија

 

Области на научен интерес: Маркетинг, Истражување на пазарот, Маркетинг информационен систем и Маркетинг на услужни дејности

 

Наставно-научно звање:

Редовен професор

Научно -истражувачки опус:

-партиципација на 4 меѓународни конгреси, 105 меѓународни научни собири и меѓународни конференции, 34 меѓународни симпозиуми и советувања, објавени 27 трудови во домашни и странски списанија и 11 трудови во домашни и странски годишници

 Учебници:

  1. Илиеска, К.,Ристеска, А., :”Истражување на пазарот”, Битола, 2002 год.
  2. Илиеска,К.,Ристеска,А.,Миладиноски,С.,:”Маркетинг информационен систем”, Битола, 2002 год.
  3. Илиеска,К.„Маркетинг на услуги“, Битола, 2009
  4. Илиеска,К., Ристеска,А.,: „Маркетинг“, Битола, 2014

Студиски престои: 1.Во периодот од 10/03-10/04/1999 година престојував на универзитетот Рен 1, на Институтот за француско-јапонски менаџмент, Рен, Република Франција2. Во периодот од 25/10–25/11/2000 година престојував на Универзитетот “Софија Антиполис”, на Економскиот факултет, департман за маркетинг, Ница, Република Франција3.Во периодот од 02/11– 22/11/2001 год. престојував на Универзитетот “Слобода”, на Економскиот факултет и Школата за бизнис, Брисел, Белгија4.Во периодот 1/11-15/11/2002 год. престојував на Универзитетот за Национално и Светско Стопанство, Факултет за управување и информатика, Софија, Р. Бугарија  5. Во периодот 27/10 –15/11/ 2003 год, престојував како визитинг професор на Меѓународната Академска Асоцијација, Кримски Институт за Економија, Софија, Р. Бугарија

Учество во меѓународни проекти:1.Во периодот од 29/10-29/11/1999 година го реализирав Темпус-Фаре проектот за индивидуална мобилност во Универзитетот Анже на Еконмскиот факултет, департман за маркетинг-менаџмент, Анже, Република Франција.2.Во периодот од 15/06 2005 год - 17/06/ 2005 год. престојував на Универзитетот Македонија, Солун, Грција во рамките на проектот Темпус ЈЕП 18046 -20033.Во периодот од 08/ 02/2006 год. - 10/ 02/2006 год. престојував на Универзитетот Македонија, Солун, Грција во рамките на проектот Темпус ЈЕП 18046 -2003

Предавања во странство:1. Одржав предавање на тема: “Маркетиншки информации и маркетиншки истражувања”, за време на студискиот престој  во периодот 1/11-15/11/2002год.на Универзитетот за Национално и Светско Стопанство, Факултет за управување и информатика, Софија, Р. Бугарија

Одржани предавања на семинари1.”Маркетинг информациониот систем-база за квалитетен маркетинг менаџмент”, Едукативен семинар:”Денови на кариерата”, АИЕСЕЦ, Економски факултет-Прилеп, 15-17, мај, 2001год.

Членство во издавачки борд и редакционен совет1.Член во издавачкиот борд и Редакцискиот совет на списанието “Маркетинг & Менаџмент во Нова Европа”, во издание на Бугарската Асоцијација по Маркетинг 2.Член во научен совет на списанието "GeoPolitika", Associatia de Geopolitika", Romania, Anul VII nr. 29 (1/2009)

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.