За идните студенти

 

Економскиот факултет - Прилеп ви нуди современи студиски програми, дизајнирани според европските стандарди во високото образование. Секоја од овие студиски програми обезбедува соодветна специјализација во определена област на економијата и бизнисот и едукација на профил на кадар во согласност со апсорпциската моќ и потребите на пазарот на работна сила во Република Македонија. Во зависност од вашите афинитети и визии за иднината, можете да изберете една од следниве студиски програми:  

1. Е - бизнис  (4+1) 

2. Менаџмент (4+1) 

3. Сметководство и ревизија (4+1) 

4. Меѓународен бизнис (4+1

5. Маркетинг менаџмент (4+1) 

6. Банкарство и финансии   (4+1)  

 

 


 

 


 

ПОВАЖНИ ДАТУМИ

 

 

Прв уписен рок

Втор уписен рок

Трет уписен рок

Пријавување на кандидатите

30 и 31.08.2018

13 и 14.09.2018

24.09.2018

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик*

03.09.2018

14.09.2018

24.09.2018

Објавување прелиминарна ранг-листа

04.09.2018

18.09.2018

25.09.2018

Објавување решение за прием на кандидатите

06.09.2018

20.09.2018

27.09.2018

Запишување на кандидатите

07 и 10.09.2018

21.09.2018

28.09.2018

 

*За кандидатите кои се пријавуваат на студиски програми коишто се реализираат на англиски јазик.
Универзитетот, по потреба, ќе спроведе и дополнителен уписен рок.

 


 

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

УПЛАТНИЦИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

 


 

 


ПОЧИТУВАНИ ИДНИ СТУДЕНТИ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП!

За да се олесни Вашето  пријавување, во првиот уписен рок во Академската 2018/19 год., дозволете да Ве  информираме за следново:

После Вашето доаѓање во Факултетот потребно е да го направите следново:

1. Потребните документи за пријавување ги добивате во скриптарата на Економскиот факултет и истите треба да ги пополните. 

2. Следен чекор е електронското пријавување што ќе се врши во интернет клубот на Факултетот каде што ќе ја добиете целокупната помош при   електронското пријавување.

!!! Студентите кои претходно веќе се пријавиле електронски, комплетираните документи предвидени со конкурсот, заедно со пополнетите документите од точка 1 ги носат во службата за студентски прашања.

 3. Кандидатите, после електронското пријавување, треба да се пријават во службата за студентски прашања со целокупната документација предвидена со конкурсот и документацијата од  точка 1 и точка 2.

За комплетна апликација ќе се смета апликацијата на студентите кои аплицирале и електронски ги доставиле потребните документи во службата за студентски прашања.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.