Економска глобализација

-


  Следни испити од овој предмет:

  Основна Литература

 • 1.Robert Gilpin"Global political economy: Understanding the International Economic Order",Princeton University,New  Jersey,2001
  2.Dzozef.E.Stiglic, Глобализацијата и незадоволството од неа, Скопје , 2009 год.( превод )
  3  Sa{o Atanasoski i Todor Todorov, Anatomija na svetskiot poredok        ,Ekonomski fakultet-Prilep, Prilеп,2003 год.( избрани делови )
  4.Таки Фити, Феноменологијата на економските кризи, Економски факултет –Скопје, 2009 год. ( посебно од 245 до 303 ).
  5.Управување со глобализацијата, Дејвид Хелд и Ентони Мекгру,Академски печат,Скопје 2010.( превод )- избрани делови

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.