Теорија на трошоци и цени

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • Лашкоска,В., Трошоци и цени-теорија и анализа; 

    Варијан,Х., Микроекономија-модерен пристап.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.