Моделирање на економски појави и процеси

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • Т. Зечевиќ, Математичко и статистичко моделирање, Стручна књига, Београд, 1977

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.