Меѓународни финансии

nekoj opis-


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • 1.Меѓународна економија,Krugman R. Paul, Obsteld Maurice, Табернакул,2010
    2.Medunarodne finansije, Kovacevic Radovan, Ekonomski fakultet, Beograd,2010

     

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.