Маркетинг истражување

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

    Основна Литература

  • Н. Секуловска, М. Башеска - Ѓорѓиеска: Маркетинг истражување информативен инпут за маркетинг менаџментот, ЕФ -Скопје, 2008  (дел I и II)

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.