Бренд менаџмент

.

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

  Основна Литература

 • Основна литература:

   1.Келер Л. Кевин , Стратегиски бренд менаџмент – градење, мерење и управување со капиталот на брендот, Арс Ламина, 2013

  Дополнителна литература:

  1. Однесување на потрошувачите, Блеквел Роџер, Минијард Пол, Енгел Џејмс, Табернакул 2010

  2. Сетилно брендирање,   Мартин Линдстром,  Филип Котлер, ТРИ 2009,  ISBN: 978-608-4577-31-7 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.