Бизнис логистика

.


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

    Основна Литература

  • М. Башеска - Ѓорѓиеска: Бизнис логистика, учебно помагало, 2008

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.