Економија на Европска унија


    Следни испити од овој предмет:

    Основна Литература

  • Willem Molle: “Економија на Европската интеграција: теорија, пракса, политика”, Ashgate Publishing, 4th Ed., 2001 (проект на Владата на Република Македонија: превод на 1000 стручни, научни книги и учебници)

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.