Менаџерска економија - II циклус на студии

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

  Основна Литература

 • 1.Дејвид Бег, Стенли Фишер, Рудигер Дорнбуш: “Економија”, Ник Лист, Скопје, 2001 .
  2.Гарет Џонс, Џенифер Џорџ: “Современ менаџмент” (превод на македонски јазик), McGraw Hill 2008 (посебно стр. 208-340)
  3.Таки Фити: “Феноменологија на економските кризи”, Економски факултет – Скопје, 2009
  4.Piter Draker, “Upravljanje u novom drustvu”, ASEE Books , Novi Sad 2005
  5.ТакиФити:   “Претприемништво”, второ издание, Универзитет “Св.Кирил и Методиј” – Скопје

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.