Додипломски

Финансиски Менаџмент ген. 2008/2009 год.

*Студентите запишани во 2008/2009 година студираат согласно структурата на оваа студиска програма.

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ101 Основи на економијата 8 4+2
ФИМ102 Сметководство 8 4+2

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ121 Англиски јазик 6 3+1
ФИМ122 Француски јазик 6 3+1
ФИМ123 Германски јазик 6 3+1

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ201 Математика за економисти 8 4+2
ФИМ202 Вовед во бизнис 8 4+1

Општи изборни предмети (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ211 Трговско право 7 4+1
ФИМ212 Статистика за економисти и менаџери 7 4+1
ФИМ213 Социологија 7 4+0

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ301 Пари и банкарство 6 4+2
ФИМ302 Менаџмент 6 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ311 Маркетинг 6 4+1
ФИМ312 Финансиско сметководство 6 4+1
ФИМ313 Деловна логистика 6 4+1
ФИМ314 Е-бизнис 6 4+1

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ321 Англиски јазик 2 6 3+1
ФИМ322 Француски јазик 2 6 3+1
ФИМ323 Германски јазик 2 6 3+1

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ401 Финансиска теорија и политика 6 4+1
ФИМ402 Финансиски пазари и институции 6 4+1
ФИМ403 Монетарна економија 6 4+1

Изборни предмети за студиската програма (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ411 Меѓународни финансии 6 3+1
ФИМ412 Меѓународен бизнис 6 3+1
ФИМ413 Економска глобализација 6 3+1

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ501 Инвестиционен менаџмент 8 4+1
ФИМ502 Меѓународна економија 8 4+1

Изборни предмети за студиската програма (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ511 Финансиска и актуарска математика 7 4+2
ФИМ512 Финансиски извештаи 7 4+1
ФИМ513 Управување со финансиски ризици 7 4+1
ФИМ514 Интернa и екстерна ревизија 7 4+1
ФИМ515 Фискален менаџмент 7 4+1
ФИМ516 Економика на јавен сектор 7 3+1

Шести семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ601 Финансиски менаџмент 6 4+2
ФИМ602 Банкарски менаџмент 6 4+2
ФИМ603 Стручна пракса 8

Општи изборни предмети (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ611 Деловна анализа 5 4+0
ФИМ612 Девизен систем и девизно работење 5 4+0
ФИМ613 Менаџмент на човечки ресурси 5 4+0
ФИМ614 Бизнис планирање 5 4+0
ФИМ615 Компаративен јавен менаџмент 5 4+0
ФИМ616 Електронско банкарство 1 5 3+1
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.