Додипломски

Сметководство, финансии и ревизија

Што треба да се знае за студирањето на насоката сметководство, финансии и ревизија? Оваа студиска програма Ви нуди квалитетни и практично применливи знаења, доколку сакате да станете стручњак за финансии, сметководство и ревизија.

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП101 Основи на економијата 8 5+2
ЗАП102 Сметководство 8 4+3

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП121 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП122 Француски јазик 6 4+0
ЗАП123 Германски јазик 6 4+0

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП201 Математика за економисти 8 4+3
ЗАП202 Економика на претпријатија 8 4+3

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП221 Социологија 8 6+0
ЗАП222 Развој на економска мисла 8 6+0
ЗАП223 Трговско право 8 6+0

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР301 Менаџмент 6 4+2
СФР302 Финансиско сметководство 8 4+2
СФР303 Пари и банкарство 6 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР311 Маркетинг 8 4+1
СФР312 Деловна логистика 8 4+1

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП321 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП322 Француски јазик 6 4+0
ЗАП323 Германски јазик 6 4+0

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР401 Статистика за економисти 7 4+3
СФР402 Финансиски пазари и институции 6 4+2
СФР403 Принципи и организација на сметководството 7 4+3

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР411 Бизнис планирање 8 4+2
СФР412 Претприемништво и мали бизниси 8 4+2

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР501 Теорија на трошоци и цени 8 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР511 Интернa и екстерна ревизија 8 4+3
СФР512 Организација на ревизијата 8 4+3
СФР513 Фискална ревизија 8 4+3

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП521 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП522 Француски јазик 6 4+0
ЗАП523 Германски јазик 6 4+0

Шести семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР602 Финансиска теорија и политика 8 4+2
СФР603 Монетарна економија 7 4+2
СФР604 Сметководствен менаџмент 8 4+3

Седми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР701 Меѓународна економија 6 4+1
СФР702 Инвестиционен менаџмент 6 4+2
СФР703 Меѓународни сметководствени стандарди 6 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР711 Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации 7 4+2
СФР712 Даночно и банкарско сметководство 7 4+2
СФР713 Практикум за менаџерско сметководство 7 4+2

Факултативни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП731 Англиски јазик 0 2+0
ЗАП732 Француски јазик 0 2+0
ЗАП733 Германски јазик 0 2+0

Осми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР801 Деловна анализа 6 4+2
СФР802 Финансиски менаџмент 6 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР811 Меѓународни финансии 8 4+2
СФР812 Банкарски менаџмент 8 4+2
СФР813 Девизен систем и девизно работење 8 4+2
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.