Додипломски

Меѓународна економија и бизнис

Што треба да се знае за студирањето на насоката меѓународна економија и бизнис? Оваа студиска програма ќе ве специјализира во областа на меѓународната трговија и финансии со што успешно ќе се вклучите во меѓународниот бизнис и меѓународните економски односи.

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП101 Основи на економијата 8 5+2
ЗАП102 Сметководство 8 4+3

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП121 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП122 Француски јазик 6 4+0
ЗАП123 Германски јазик 6 4+0

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП201 Математика за економисти 8 4+3
ЗАП202 Економика на претпријатија 8 4+3

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП221 Социологија 8 6+0
ЗАП222 Развој на економска мисла 8 6 + 0
ЗАП223 Трговско право 8 6+0

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ301 Менаџмент 6 4+2
МЕБ302 Меѓународни односи 8 4+2
МЕБ303 Деловна логистика 6 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ311 Маркетинг 6 4+2
МЕБ312 Канали на дистрибуција 6 4+2

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП321 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП322 Француски јазик 6 4+0
ЗАП323 Германски јазик 6 4+0

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ401 Статистика за економисти 7 4+3
МЕБ402 Меѓународен бизнис 7 4+2
МЕБ403 Вовед во економската глобализација 6 4+1

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ411 Претприемништво и мали бизниси 8 4+2
МЕБ412 Бизнис планирање 8 4+2

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ501 Макроекономска анализа и политика 6 4+2
МЕБ502 Меѓународен менаџмент 6 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ511 Меѓународно стопанско право 6 4+1
МЕБ512 Право на Европска унија 6 4+1
МЕБ513 Меѓународни институции и организации 6 4+1

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП521 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП522 Француски јазик 6 4+0
ЗАП523 Германски јазик 6 4+0

Шести семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ601 Економетрија 7 4+3
МЕБ602 Финансиска теорија и политика 8 4+2
МЕБ603 Монетарна економија 7 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ611 Менаџмент на човечки ресурси 8 4+2
МЕБ612 Европска економска интеграција 8 4+2

Седми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ701 Меѓународна економија 6 4+1
МЕБ702 Теорија и политика на економски развој 6 4+2
МЕБ703 Економика на надворешна трговија 6 3+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ711 МНК и стратегиски алијанси 7 4+2
МЕБ712 Електронски бизнис 7 4+2
МЕБ713 Меѓународни сметководствени стандарди 7 4+2

Факултативни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП731 Англиски јазик 0 2+0
ЗАП732 Француски јазик 0 2+0
ЗАП733 Германски јазик 0 2+0

Осми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ801 Меѓународни финансии 7 4+2
МЕБ802 Меѓународен маркетинг 7 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ811 Финансиски менаџмент 7 4+2
МЕБ812 Финансиски пазари и институции 7 4+2
МЕБ813 Девизен систем и девизно работење 7 4+2
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.