Додипломски

Маркетинг менаџмент

Што треба да се знае за студирањето на насоката маркетинг менаџмент? Оваа студиска програма ќе Ви понуди знаења и вештини коишто ќе Ви овозможат да станете високо стручен и успешен маркетинг менаџер.

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП101 Основи на економијата 8 5+2
ЗАП102 Сметководство 8 4+3

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП121 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП122 Француски јазик 6 4+0
ЗАП123 Германски јазик 6 4+0

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП201 Математика за економисти 8 4+3
ЗАП202 Економика на претпријатија 8 4+3

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП221 Социологија 8 4+0
ЗАП222 Развој на економска мисла 8 4+0
ЗАП223 Трговско право 8 4+0

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ301 Менаџмент 8 4+2
МАМ302 Маркетинг 7 4+2
МАМ303 Деловна логистика 7 4+2

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП321 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП322 Француски јазик 6 4+0
ЗАП323 Германски јазик 6 4+0

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ401 Статистика за економисти 7 4+3
МАМ402 Меѓународен маркетинг 7 4+2
МАМ403 Бизнис планирање 6 4+2

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ411 Меѓународен бизнис 6 4+1
МАМ412 Претприемништво и мали бизниси 6 4+1
МАМ413 Стратегиски менаџмент 6 4+2

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ501 Маркетинг менаџмент 7 4+2
МАМ502 Маркетинг истражување 7 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ511 Макроекономска анализа и политика 6 4+2
МАМ512 Теорија на трошоци и цени 6 4+2
МАМ513 Канали на дистрибуција 6 4+2

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП521 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП522 Француски јазик 6 4+0
ЗАП523 Германски јазик 6 4+0

Шести семестар

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ611 Европска економска интеграција 7 4+2
МАМ612 Монетарна економија 7 4+2
МАМ613 Финансиска теорија и политика 7 4+2

Седми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ701 Однесување на потрошувачите 6 4+2
МАМ702 Економика на надворешна трговија 6 3+2
МАМ703 Меѓународна економија 6 4+1

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ711 Теорија и политика на економски развој 6 4+2
МАМ712 Електронски бизнис 6 4+2
МАМ713 Деловно комуницирање 6 4+1

Факултативни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП731 Англиски јазик 0 2+0
ЗАП732 Француски јазик 0 2+0
ЗАП733 Германски јазик 0 2+0

Осми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ801 Деловна анализа 6 4+2
МАМ802 Финансиски менаџмент 6 4+2
МАМ803 Банкарски менаџмент 6 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ811 Маркетинг на услужни дејности 6 4+2
МАМ812 Менаџмент на човечки ресурси 6 4+2
МАМ813 Моделирање на економски појави и процеси 6 4+2
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.