Прв циклус

Финансиски менаџмент 2011/12

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ101 Основи на економијата 9 4+2
ФИМ102 Сметководство 9 4+2

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ121 Англиски јазик 1 6 3+1
ФИМ122 Француски јазик 1 6 3+1
ФИМ123 Германски јазик 1 6 3+1

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ201 Математика за економисти 8 4+2
ФИМ202 Вовед во бизнис 8 4+2

Изборни предмети (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ211 Трговско право 6 4+1
ФИМ212 Социологија 6 4+1
ФИМ213 Статистика за економисти и менаџери 6 3+2

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ301 Пари и банкарство 9 4+1
ФИМ302 Менаџмент 6 4+1

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ311 Маркетинг 6 4+1
ФИМ312 Финансиско сметководство 6 3+2
ФИМ313 Бизнис логистика 6 3+2
ФИМ314 Електронски бизнис 6 3+2

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ321 Англиски јазик 2 6 3+1
ФИМ322 Француски јазик 2 6 3+1
ФИМ323 Германски јазик 2 6 3+1

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ401 Финансиска теорија и политика 6 3+2
ФИМ402 Монетарна економија 6 4+1
ФИМ403 Финансиски менаџмент 6 4+1
ФИМ404 Финансиски пазари и институции 9 3+2

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ411 Меѓународни финансии 6 4+1
ФИМ412 Меѓународен бизнис 6 3+1
ФИМ413 Банкарски менаџмент 6 4+1

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ501 Инвестициски менаџмент 6 3+2
ФИМ502 Меѓународна економија 6 3+2
ФИМ503 Практична настава 6 8

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ФИМ511 Финансиска и актуарска математика 6 3+2
ФИМ512 Финансиски извештаи 6 2+1
ФИМ513 Ревизија 6 3+1
ФИМ514 Трошоци и цени 6 4+1

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното подрачје - општествени науки

Шести семестар

Изборни предмети група 1 (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното поле - економски науки
ФИМ611 Деловна анализа 6 4+1
ФИМ612 Девизен систем и девизно работење 6 4+1
ФИМ613 Бизнис политика и стратегија 6 4+1

Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното подрачје - општествени науки
0 Дипломска работа 6
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.