Прв циклус

Бизнис информатика 2011/12

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ101 Основи на економијата 9 4+2
БИТ102 Сметководство 9 4+2

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ121 Англиски јазик 1 6 3+1
БИТ122 Француски јазик 1 6 3+1
БИТ123 Германски јазик 1 6 3+1

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ201 Математика за економисти 8 4+2
БИТ202 Вовед во бизнис 8 4+2

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ211 Социологија 6 4+1
БИТ212 Трговско право 6 4+1

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ302 Теорија на одлучување 9 3+2

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ311 Менаџмент 6 4+1
БИТ312 Бизнис логистика 6 3+2

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ321 Англиски јазик 2 6 3+1
БИТ322 Француски јазик 2 6 3+1
БИТ323 Германски јазик 2 6 3+1

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ401 Статистика за економисти и менаџери 6 3+2
БИТ403 Економетрија 6 4+1

Изборни предмети (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното поле - економски науки или информатика
БИТ411 Финансиска и актуарска математика 6 3+2
БИТ412 Монетарна економија 6 4+1
БИТ413 Финансиски менаџмент 6 4+1
БИТ414 Бизнис политика и стратегија 6 4+1

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ501 Практична настава 6 8
БИТ502 Бази на податоци 6 3+2
БИТ503 Електронски бизнис 6 3+2

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ511 WEB програмирање 6 2+2
БИТ512 Експертски системи 6 3+1
БИТ513 Трошоци и цени 6 4+1

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БИТ521 Англиски јазик 3 6 3+1
БИТ522 Француски јазик 3 6 3+1
БИТ523 Германски јазик 3 6 3+1

Шести семестар

Изборни предмети група 1 (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното поле - економски науки или информатика
БИТ612 Деловна анализа 6 4+1
БИТ613 Моделирање на економски појави и процеси 6 3+2
БИТ614 Менаџмент информациски системи 6 3+2

Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното подрачје - општествени науки
0 Дипломска работа 6
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.