Прв циклус

Бизнис администрација - менаџмент 2011/12

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БАМ101 Основи на економијата 9 4+2
БАМ102 Сметководство 9 4+2

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БАМ121 Англиски јазик 1 6 3+1
БАМ122 Француски јазик 1 6 3+1
БАМ123 Германски јазик 1 6 3+1

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БАМ201 Математика за економисти 8 4+2
БАМ202 Вовед во бизнис 8 4+2
БАМ203 Претприемништво и мали бизниси 6 4+1

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БАМ211 Трговско право 6 4+1
БАМ212 Социологија 6 4+1

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БАМ301 Менаџмент 6 4+1
БАМ302 Маркетинг 6 4+1
БАМ303 Бизнис логистика 6 3+2

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БАМ311 Финансиско сметководство 6 3+2
БАМ312 Електронски бизнис 6 3+2
БАМ313 Трошоци и цени 6 4+1

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БАМ321 Англиски јазик 2 6 3+1
БАМ322 Француски јазик 2 6 3+1
БАМ323 Германски јазик 2 6 3+1

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БАМ401 Финансиска теорија и политика 6 3+2
БАМ402 Стратегиски менаџмент 6 4+1
БАМ403 Финансиски менаџмент 6 4+1

Изборни предмети (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БАМ411 Бизнис политика и стратегија 6 4+1
БАМ413 Сметководствен менаџмент 6 3+2
БАМ414 Статистика за економисти и менаџери 6 3+2
БАМ415 Меѓународен бизнис 6 3+1

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
БАМ501 Организациски менаџмент 6 4+1
БАМ502 Меѓународна економија 6 3+2
БАМ503 Практична настава 6 8

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното подрачје - општествени науки
БАМ511 Маркетинг истражување 6 3+2
БАМ512 Деловно комуницирање 6 3+1
БАМ513 Инвестициски менаџмент 6 3+2

Шести семестар

Изборни предмети група 1 (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното поле - економски науки
БАМ611 Деловна анализа 6 4+1
БАМ612 Менаџмент на човечки ресурси 6 4+1

Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното подрачје - општествени науки 0
0 Дипломска работа 0
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.