Прв циклус

Меѓународна економија и бизнис 2011/12

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ101 Основи на економијата 9 4+2
МЕБ102 Сметководство 9 4+2

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ121 Англиски јазик 1 6 3+1
МЕБ122 Француски јазик 1 6 3+1
МЕБ123 Германски јазик 1 6 3+1

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ201 Вовед во економската глобализација 8 3+1
МЕБ202 Вовед во бизнис 8 4+2

Изборни предмети (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ211 Социологија 6 4+1
МЕБ212 Трговско право 6 4+1
МЕБ213 Претприемништво и мали бизниси 6 4+1

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ301 Меѓународни односи 8 4+2
МЕБ302 Меѓународни институции и организации 8 3+2

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ311 Менаџмент 6 4+1
МЕБ312 Бизнис логистика 6 3+2
МЕБ313 Маркетинг 6 4+1

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ321 Англиски јазик 2 6 3+1
МЕБ322 Француски јазик 2 6 3+1
МЕБ323 Германски јазик 2 6 3+1

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ401 Меѓународен бизнис 8 3+1
МЕБ402 Економија на Европска унија 8 4+2

Изборни предмети (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ411 Бизнис политика и стратегија 8 4+1
МЕБ412 Статистика за економисти и менаџери 8 3+2
МЕБ413 Математика за економисти 8 4+2
МЕБ414 Стратегиски менаџмент 8 4+1

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ501 Макроекономска анализа и политика 8 4+2
МЕБ502 Меѓународен менаџмент 8 4+1
МЕБ503 Меѓународно стопанско право 8 4+1

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ521 Англиски јазик 3 6 3+1
МЕБ522 Француски јазик 3 6 3+1
МЕБ523 Германски јазик 3 6 3+1

Шести семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ601 Финансиска теорија и политика 8 3+2
МЕБ602 Меѓународни финансии 6 4+1
МЕБ603 Меѓународен маркетинг 8 4+1

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ611 Менаџмент на човечки ресурси 8 4+1
МЕБ612 Економетрија 8 4+1
МЕБ613 Монетарна економија 8 4+1

Седми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МЕБ701 Меѓународна економија 6 3+2
МЕБ702 Теорија и политика на економски развој 6 3+1
МЕБ703 Практична настава 6 8

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното подрачје - општествени науки
МЕБ711 Деловно комуницирање 6 3+1
МЕБ712 Електронски бизнис 6 3+2
МЕБ713 Меѓународни сметководствени стандарди 6 4+1

Осми семестар

Изборни предмети група 1 (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното поле - економски науки
МЕБ811 Финансиски менаџмент 8 4+1
МЕБ812 Финансиски пазари и институции 8 3+2
МЕБ813 Девизен систем и девизно работење 8 4+1

Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното подрачје - општествени науки
0 Дипломска работа 6
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.