Прв циклус

Маркетинг менаџмент 2011/12

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ101 Основи на економијата 9 4+2
МАМ102 Сметководство 9 4+2

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ121 Англиски јазик 1 6 3+1
МАМ122 Француски јазик 1 6 3+1
МАМ123 Германски јазик 1 6 3+1

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ201 Математика за економисти 8 4+2
МАМ202 Вовед во бизнис 8 4+2

Изборни предмети (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ211 Социологија 6 4+1
МАМ212 Трговско право 6 4+1
МАМ213 Претприемништво и мали бизниси 6 4+1

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ301 Менаџмент 6 4+1
МАМ302 Маркетинг 6 4+1
МАМ303 Бизнис логистика 6 3+2

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ311 Маркетинг канали 6 3+1
МАМ312 Деловно комуницирање 6 3+1
МАМ321 Англиски јазик 2 6 3+1
МАМ322 Француски јазик 2 6 3+1
МАМ323 Германски јазик 2 6 3+1

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ401 Маркетинг менаџмент 6 4+1
МАМ402 Статистика за економисти и менаџери 8 3+2
МАМ403 Стратегиски менаџмент 8 4+1

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ411 Меѓународен бизнис 8 3+1
МАМ412 Бизнис политика и стратегија 8 4+1

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ501 Маркетинг истражување 8 3+3
МАМ502 Трошоци и цени 6 4+1

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ511 Макроекономска анализа и политика 8 4+2
МАМ512 Организациски менаџмент 8 4+1

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ521 Англиски јазик 3 6 3+1
МАМ522 Француски јазик 3 6 3+1
МАМ523 Германски јазик 3 6 3+1

Шести семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ602 Меѓународен маркетинг 8 4+1
МАМ603 Финансиски менаџмент 8 4+1

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ611 Монетарна економија 8 4+1
МАМ612 Финансиска теорија и политика 8 3+2

Седми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
МАМ701 Однесување на потрошувачите 6 3+1
МАМ702 Меѓународна економија 6 3+2
МАМ703 Практична настава 6 8

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното поле - економски науки
МАМ711 Теорија и политика на економски развој 6 3+1
МАМ712 Електронски бизнис 6 3+2

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното подрачје - општествени науки

Осми семестар

Изборни предмети група 1 (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното поле - економски науки
МАМ811 Маркетинг на услужни дејности 8 4+1
МАМ812 Менаџмент на човечки ресурси 8 4+1
МАМ813 Деловна анализа 8 4+1

Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното поле - економски науки
0 Дипломска работа 6
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.