Додипломски

Деловна статистика и информатика

Што треба да се знае за студирањето на насоката деловна статистика и информатика? Оваа студиска програма нуди знаења од областа на статистиката и информатиката во функција на деловното работење на компаниите.

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП101 Основи на економијата 8 5+2
ЗАП102 Сметководство 8 4+2

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП121 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП122 Француски јазик 6 4+0
ЗАП123 Германски јазик 6 4+0

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП201 Математика за економисти 8 4+3
ЗАП202 Економика на претпријатија 8 4+3

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП221 Социологија 8 6+0
ЗАП222 Развој на економска мисла 8 6+0
ЗАП223 Трговско право 8 6+0

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ302 Маркетинг 6 4+2
ДСИ303 Теорија на одлучување 7 4+3

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ311 Менаџмент 6 4+2
ДСИ322 Деловна логистика 6 4+2

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП321 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП322 Француски јазик 6 4+0
ЗАП323 Германски јазик 6 4+0

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ401 Статистика за економисти 8 4+3
ДСИ402 Бизнис планирање 6 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ411 Анализа на временските серии 7 4+2
ДСИ412 База на податоци и статистички класификации 7 4+2
ДСИ413 Финансиска и актуарска математика 7 4+2

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ501 Макроекономска анализа и политика 6 4+2
ДСИ502 Теорија на трошоци и цени 6 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП521 Англиски јазик 6 4+0
ЗАП522 Француски јазик 6 4+0
ЗАП523 Германски јазик 6 4+0

Општи изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ511 Мултивариациона анализа 7 4+3
ДСИ513 Теорија на статистичко заклучување 7 4+3

Шести семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ601 Економетрија 7 4+3
ДСИ603 Теориска статистика 6 4+3

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ611 Монетарна економија 8 5+1
ДСИ612 Финансиска теорија и политика 8 5+1

Седми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ701 Теорија и политика на економски развој 7 4+2
ДСИ702 Теорија на извадоци и планирање на експерименти 7 4+3

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ711 Експертски системи 7 4+2
ДСИ712 Електронски бизнис 7 4+2
ДСИ713 Деловно комуницирање 7 4+2

Факултативни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ЗАП731 Англиски јазик 0 2+0
ЗАП732 Француски јазик 0 2+0
ЗАП733 Германски јазик 0 2+0

Осми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ801 Деловна анализа 6 4+2
ДСИ802 Финансиски менаџмент 6 4+2
ДСИ803 Менаџмент информациски системи 7 4+2
ДСИ804 Моделирање на економски појави и процеси 7 4+2

Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
ДСИ811 Претприемништво и мали бизниси 6 4+2
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.