Прв циклус

Сметководство, финансии и ревизија 2011/12

Прв семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР101 Основи на економијата 9 4+2
СФР102 Сметководство 9 4+2

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР121 Англиски јазик 1 6 3+1
СФР122 Француски јазик 1 6 3+1
СФР123 Германски јазик 1 6 3+1

Втор семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР201 Математика за економисти 8 4+2
СФР202 Вовед во бизнис 8 4+2

Изборни предмети (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР211 Социологија 6 4+1
СФР212 Трговско право 6 4+1
СФР213 Претприемништво и мали бизниси 6 4+1

Трет семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР301 Финансиско сметководство 8 3+2
СФР302 Пари и банкарство 8 4+2

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР311 Маркетинг 6 4+1
СФР312 Бизнис логистика 6 3+2
СФР313 Менаџмент 6 4+1

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР321 Англиски јазик 2 6 3+1
СФР322 Француски јазик 2 6 3+1
СФР323 Германски јазик 2 6 3+1

Четврт семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР401 Статистика за економисти и менаџери 8 3+2
СФР402 Финансиски пазари и институции 8 3+2
СФР403 Монетарна економија 8 4+1

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР411 Бизнис политика и стратегија 8 4+1
СФР412 Принципи и организација на сметководството 8 3+2

Петти семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР501 Трошоци и цени 6 4+1
СФР502 Меѓународни сметководствени стандарди 6 4+1
СФР503 Ревизија 6 3+1

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР511 Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации 6 3+2
СФР512 Електронски бизнис 6 3+2

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР521 Англиски јазик 3 6 3+1
СФР522 Француски јазик 3 6 3+1
СФР523 Германски јазик 3 6 3+1

Шести семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР601 Финансиска теорија и политика 8 3+2
СФР602 Меѓународни финансии 6 4+1
СФР603 Финансиски менаџмент 8 4+1

Изборни предмети (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР611 Сметководствен менаџмент 8 3+2
СФР613 Деловна анализа 8 4+1

Седми семестар

Задолжителни предмети

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР701 Практична настава 6 8
СФР702 Даночно и банкарско сметководство 6 3+2
СФР703 Инвестициски менаџмент 6 3+2

Изборни предмети група 1 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
СФР711 Практикум за менаџерско сметководство 6 3+2
СФР712 Меѓународна економија 6 3+2
СФР713 Теорија и политика на економски развој 6 3+1

Изборни предмети група 2 (избор на еден)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното подрачје - општествени науки

Осми семестар

Изборни предмети група 1 (избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното поле - економски науки
СФР811 Банкарски менаџмент 8 4+1
СФР812 Финансиска и актуарска математика 8 3+2
СФР813 Девизен систем и девизно работење 8 4+1

Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)

Шифра Предмет Кредити бр. на часови
0 Предмет од научното подрачје - општествени науки
0 Дипломска работа 6
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.