Магистерски Трудови

МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТОТ КАКО ФАКТОР ЗА УСПЕШНО ПАЗАРНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ
05/10/2017 - Кандидат: Николовска Елизабета Ментор: проф.д-р Каролина Илиеска

КОНЦЕПТОТ НА МАРКЕТИНГ КАЈ ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ИНДУСТРИСКА ПОТРОШУВАЧКА
05/10/2017 - Кандидат: Ризоски Зоран Ментор: проф.д-р Снежана Обедниковска

АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ ВО ТИРЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
05/10/2017 - Кандидат: Јанакиеска Ангелески Ирена Ментор: проф.д-р Гордана Витанова

СПЕЦИФИЧНОСТИ СО УПРАВУВАЊЕТО СО ЗАЛИХИТЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
05/10/2017 - Кандидат: Лазоска Магдалена Ментор: проф.д-р Гордана Трајкоска

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.