Магистерски Трудови

УЛОГАТА НА ИНФОРМАЦИСКАТА ТЕХНОЛОГИЈА ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА РЕИНЖИНЕРИНГОТ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИТЕ
29/11/2017 - Кандидат: Петкоска Фанче Ментор: проф.д-р Маргарита Јанеска

КОМЕРЦИЈАЛНА РЕВИЗИЈА НА ПОБАРУВАЊАТА ОД КУПУВАЧИТЕ
29/11/2017 - Кандидат: Митреска Катерина Ментор: проф.д-р Пеце Николовски

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА НА ТРОШОЦИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА
29/11/2017 - Кандидат: Стојаноска Рената Ментор: проф.д-р Пеце Николовски

ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРОЦЕСОТ НА РЕВИЗИЈА
29/11/2017 - Кандидат: Велкоска Сања Ментор: проф.д-р Сузана Талеска

УЛОГА НА БАНКАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО ПОДДРШКАТА НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
29/11/2017 - Кандидат: Трпеноска Марија Ментор: доц.д-р Татјана Спасеска

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.