Магистерски Трудови

СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО
22/05/2018 - Кандидат: Тасеска Викторија Ментор: проф.д-р Гордана Витанова

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА НА ТРОШОЦИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА
21/02/2018 - Кандидат: Стојаноска Рената Ментор: проф.д-р Пеце Николовски

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.