Соопштенија


13 Септември 2017

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНАНА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

симни документ


12 Септември 2017

Им се соопштува на сите студенти што се запишаа во прва година на студии на Економски факултет- Прилеп, дека Свечениот академски час ќе се одржи на 18.09.2017 година, (понеделник), со почеток во 10.30 часот,во АМФИТЕАТАР II .


07 Септември 2017

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

симни документ


07 Септември 2017

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

симни документ


05 Септември 2017

Конечна ранг листа - втор уписен рок - 2017/2018

симни документ


05 Септември 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето предмети од непарните семестри, евидентирање и запишување на година, и заверка на непарните семестри ќе се врши во периодот:

-        Од 11.09.2017 год до 22.09.2017 год 

При уписот студентите задолжително со документите за упис да го достават и образецот за реализирана стручна пракса. Студентите кои нема да се придржуваат кон назначениот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.


29 Август 2017

Им се соопштува на студентите кои што го имаат положено предметот СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ оценки можат да си земат на ден 30.08.2017 (среда) во 10 часот кај предметниот професор Проф. д-р Виолета Лашкоска

 

Проф. д-р Виолета Лашкоска


29 Август 2017

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Напомена:
Право на упис во вториот и во третиот уписен рок, покрај кандидатите со државна и меѓународна матура, имаат и кандидатите кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. 

симни документ


21 Август 2017

Соопштение

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит ќе се одржи на 29.08.2017г. (вторник) од 10:30ч. во кабинет бр.26.

Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

Студентите кои имаат потреба од консултации или увид во тестовите можат да се јават во следниот термин: 24.08.2017 (четврток) од 10:30-11:00ч. во кабинет бр.26.


14 Август 2017

Се известуваат студентите на коишто им се совпаѓа полагањето на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ по предметите БАЗИ НА ПОДАТОЦИ и ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ, дека на ден 23.08.2017 (среда) во 11:30 часот ќе се полага само ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ по БАЗИ НА ПОДАТОЦИ. За овие студенти полагањето на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ по ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ се закажува наредниот ден, на 24.08.2017 (четврток) во 11:30 часот, во Амфитеатар бр. 3.

За сите останати студенти кои полагаат еден од двата предмети, ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ (за кој било од двата предмети) ќе се одржи на ден 23.08.2017 (среда), а ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ на ден 30.08.2017 (среда), во 11:30 часот.

Студентите на коишто им се совпаѓа полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ по двата предмети, прво на ден 30.08.2017 (среда) во 11:30 часот ќе го полагаат само ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ по БАЗИ НА ПОДАТОЦИ, а еден ден подоцна - на 31.08.2017 (четврток) во 11:30 часот ќе го полагаат ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ по ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ.

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.