Соопштенија


23 Септември 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

симни документ


20 Септември 2019

Конечна ранг листа ‐ втор уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


20 Септември 2019

О Г Л А С

за избор на 2 (двајца) демонстратори

Се распишува конкурс за ангажирање на 2 (двајца) демонстратори и тоа: 1 (еден) демонстратор од областите: сметководство, финансии и ревизија и 1 (еден) демонстратор од областите: економија и бизнис за  академската 2019/2020 година.

За демонстратор може да биде избрано лице кое е студент на втор или трет циклус на студии, кој студиите од првиот циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум) и кој ги исполнува и следниве посебни услови:

-         Да има добиено две препораки од наставници на Факултетот,

-         Да поседува комуникациски вештини,

-         Да има познавања од MS Office и

-         Да познава еден странски јазик.

Кандидатите поднесуваат: пријава со назнака за која област конкурираат, контакт телефон и емаил, кратка биографија, диплома за завршено високо образование, односно уверение за вкупниот просечен успех, доказ дека се студенти на втор или трет циклус на студии, препораки од наставници, доказ за познавање на MS Office и доказ дека познава еден странски јазик.

За пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите ќе биде организирано интервју.

Огласот трае 8(осум) дена од денот на објавувањето.

Пријавите се доставуваат до Економски факултет–Прилеп, по пошта на адреса ул.”Прилепски Бранители” бр.143 или лично во архивата на Факултетот.


18 Септември 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ втор уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


16 Септември 2019

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од непарен  семестар, за академската 2019/2020 година ќе се врши во периодот од 23.09.2019 година до 04.10.2019 година.


12 Септември 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА 

симни документ


06 Септември 2019

Конечна ранг листа ‐ прв уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


03 Септември 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ прв уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


15 Август 2019

Објавен е конкурсот за запишување на студентите во прва година на прв циклус студии за академската 2019/20 година на Универзитетот “Св. Климент Охридски во Битола”.
Оваа академска година, на Економскиот факултет од Прилеп се обезбедени 20 уписнини за првиот семестар од првата година за најдоброрангираните кандидати, од кои 10 ќе бидат финансирани од Универзитетот “Св.Климент Охридски” - Битола и 10 се финансирани од бизнис заедницата.
На Економскиот факултет во Прилеп има слободни места на следниве насоки:
Банкарство и финансии – 65
Сметководство и ревизија – 65
Маркетинг и менаџмент – 65
Меѓународен бизнис – 45
Менаџмент – 45
Е – бизнис – 45

Уписните рокови се на 29.08. и 30.08.2019 год. (прв уписен рок), 13.09. и 16.09.2019 год. (втор уписен рок) и 24.09.2019 год. (трет уписен рок)
Повеќе информаци на линкот:
http://eccfp.edu.mk/fil…/news/KONKURS_I_CIKLUS_2019_2020.pdf


22 Јули 2019

Им се соопштува на студентите од втор циклус дека пријавувањето за септемвриска испитна сесија ќе се врши од 23.08 до 30.08.2019 год.

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.