Соопштенија


19 Октомври 2018

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 18.10.2018 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен дополнителен испитен рок во зимски семестар 2018 година.

Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 29 и 30 октомври 2018 година. (понеделник и вторник).

Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети.

Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС.

За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.

 19.10.2018 год       Служба за студентски прашања


18 Октомври 2018

О Г Л А С

за избор на 2 (двајца) демонстратори

 Се распишува конкурс за ангажирање на 2 (двајца) демонстратори и тоа: 1 (еден) демонстратор од областите: сметководство, финансии и ревизија и 1 (еден) демонстратор од областите: економија и бизнис за  академската 2018/2019 година.

За демонстратор може да биде избрано лице кое е студент на втор или трет циклус на студии, кој студиите од првиот циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум) и кој ги исполнува и следниве посебни услови:

-         Да има добиено две препораки од наставници на Факултетот,

-         Да поседува комуникациски вештини,

-         Да има познавања од MS Office и

-         Да познава еден странски јазик.

Кандидатите поднесуваат: пријава со назнака за која област конкурираат, контакт телефон и емаил, кратка биографија, диплома за завршено високо образование, односно уверение за вкупниот просечен успех, доказ дека се студенти на втор или трет циклус на студии, препораки од наставници, доказ за познавање на MS Office и доказ дека познава еден странски јазик.

За пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите ќе биде организирано интервју.

Огласот трае 8(осум) дена од денот на објавувањето.

Пријавите се доставуваат до Економски факултет–Прилеп, по пошта на адреса ул.”Прилепски Бранители” бр.143 или лично во архивата на Факултетот.

18.10.2018 год.                             Економски факултет - Прилеп

 


17 Октомври 2018

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени во вториот уписен рок на Втор цуклус магистерски студии по студиски програми во Академска 2018/2019 год.

симни документ


15 Октомври 2018

Им се соопштува на студентите од трета година, дека предавањата по предметот Бизнис логистика наместо во петок 7,8 и 9 час ќе се одржуваат во петок 4,5 и 6 час во амфитеатар IV.


10 Октомври 2018

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од непарен  семестар, за академската 2018/2019 година ќе се врши во периодот од 20.09.2018 година до 28.09.2018 година.


10 Октомври 2018

Се известуваат студентите од терта година од насоката СФР дека предавањата по предметот Ревизија  наместо во петок 4,5 и 6 час ќе се одржуваат во среда 4,5 и 6 чсас во предавална бр.5


09 Октомври 2018

Им се соопштува на студентите од прва година дека наставата по предметот СМЕТКОВОДСТВО ќе се реализира на ден 10/09/2018 год. во термините предвидени за настава односно 4, 5 и 6 час во амфитеатар бр.3


08 Октомври 2018

Конечна ранг листа - четврт уписен рок 2018/2019

симни документ


04 Октомври 2018

Прелеминарна ранг листа - четврт уписен рок - 2018/2019

симни документ


02 Октомври 2018

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во првиот  уписен рок во академската 2018/2019 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.