Соопштенија


28 Септември 2019

ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 1-ви ОКТОМВРИ 2019 ГОД. СО ПОЧЕТОК ВО 10:30 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР БР 1.


27 Септември 2019

Конечна ранг листа ‐ трет уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


26 Септември 2019

Одлука за прием на кандидатите за втор циклус на студии во прв уписен рок во академската 2019/2020 година на Економскиот факултет – Прилеп

симни документ


25 Септември 2019

Им се соопштува на студентите - запишани на трет циклус студии, дека во периодот од 01.10.2019 – 10.10.2019 год. ќе се врши упис на семестар, односно евиденција (повторно запишување на предмети) од непарните семестри.

 


25 Септември 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ трет уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


23 Септември 2019

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус студии, дека во периодот од 01.10.2019 – 10.10.2019 год. ќе се врши упис на и III семестар, односно евиденција (повторно запишување на предмети) од непарните семестри.


23 Септември 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

симни документ


20 Септември 2019

Конечна ранг листа ‐ втор уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


20 Септември 2019

О Г Л А С

за избор на 2 (двајца) демонстратори

Се распишува конкурс за ангажирање на 2 (двајца) демонстратори и тоа: 1 (еден) демонстратор од областите: сметководство, финансии и ревизија и 1 (еден) демонстратор од областите: економија и бизнис за  академската 2019/2020 година.

За демонстратор може да биде избрано лице кое е студент на втор или трет циклус на студии, кој студиите од првиот циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум) и кој ги исполнува и следниве посебни услови:

-         Да има добиено две препораки од наставници на Факултетот,

-         Да поседува комуникациски вештини,

-         Да има познавања од MS Office и

-         Да познава еден странски јазик.

Кандидатите поднесуваат: пријава со назнака за која област конкурираат, контакт телефон и емаил, кратка биографија, диплома за завршено високо образование, односно уверение за вкупниот просечен успех, доказ дека се студенти на втор или трет циклус на студии, препораки од наставници, доказ за познавање на MS Office и доказ дека познава еден странски јазик.

За пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите ќе биде организирано интервју.

Огласот трае 8(осум) дена од денот на објавувањето.

Пријавите се доставуваат до Економски факултет–Прилеп, по пошта на адреса ул.”Прилепски Бранители” бр.143 или лично во архивата на Факултетот.


18 Септември 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ втор уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.