Соопштенија


01 Јуни 2020

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ СТУДЕНТИ, ПРИ ВЛЕЗОТ ВО ФАКУЛТЕТОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСАТ ЗАШТИТНА МАСКА И НАРАКВИЦИ


30 Мај 2020

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии запишани во академската 2019/2020 година дека часовите по Семинарот за академско пишување ќе се одржат на ден (01.06.2020) понеделник и  (02.06.2020) вторник во 17.00 часот on-line на Google clasroom. 


01 Мај 2020

Почитувани студенти на втор циклус студии, Ве известуваме дека Економскиот факултет-Прилеп ќе организира On-Line настава за наставните дисциплини од летниот семестар. За таа цел секој студент најдоцна до  05.05.2020г. ќе треба да ги контактира предметните наставници за  вклучување во On-Line наставата, ЗАДОЛЖИТЕЛНО НА СЛЕДНИТЕ e-mail адреси:

aneta.risteska@uklo.edu.mk,

dragica.odzaklieska@uklo.edu.mk,

gjorgji.manceski@uklo.edu.mk,

gligor.bishev@uklo.edu.mk,

goce.menkinoski@uklo.edu.mk,

gordana.trajkoska@uklo.edu.mk,

gordana.vitanova@uklo.edu.mk,

igor.zdravkoski@uklo.edu.mk,

ilija.hristoski@uklo.edu.mk,

kosta.sotiroski@uklo.edu.mk,

margarita.janeska@uklo.edu.mk,

marjan.angeleski@uklo.edu.mk,

miroslav.andonovski@uklo.edu.mk,

monika.angeloska@uklo.edu.mk,

snezana.obednikovska@uklo.edu.mk,

tatjana.spaseska@uklo.edu.mk,

suzana.taleska@uklo.edu.mk,

emilija.mateska@uklo.edu.mk


26 Април 2020

На 25 април 2020 година Универзитетот „Св. Климент Охрдски“ - Битола, нашиот УКЛО,  одбележува 41 година од своето основање.

И за првпат во своето постоење, Универзитетот, оваа своја годишнина ја дочекува во една ситуација без преседан, со затворени врати, празни аули, амфитеатри, предавални...

И за првпат е принуден да се прилагоди кон новонастанатата ситуација предизвикана од пандемијата со вирусот Covid-19 којашто радикално ги преобрази начините на нашето функционирање, работење, настава, учење.

Образованието е бит на секоја земја, секоја нација и тоа е и единственото оружје за соочување  со проблемите и тешкотиите. Овој глобален проблем има амбивалентно дејство врз образованието: истовремено го сруши традиционалниот систем на образование, но и покажа дека никогаш повеќе образованието нема да биде ограничувано со „физички“ зидови.

Соочен со овој предизвик, а особено со комплексноста на проблемите и прашањата кои имаат непосредно влијание врз функционирањето, УКЛО  се организира на најдобар можен начин за да може во континуитет да ја реализира својата есенцијална мисија, а особено да обезбедува квалитетна едукација.

Користејќи ги бенефитите на современата технологија, моќните платформи на  опцијата електронско учење  и,  во соработка со единиците во својот состав,   но и со проактивно вклучување  на целокупниот наставно-научен кадар, а секако и со активна импликација на студентите, демонстрирајќи притоа слух за нивните  иницијативи, УКЛО презеде сет од  активности во рамките на своите компетенции со цел  да бидат понудени одржливи и квалитетни решенија.

Што е само уште една потврда дека Универзитетот перманентно го гради и надоградува својот профил на најзначајна академска установа во Регионот. Современ, флексибилен, мобилен и проактивен универзитет што нуди квалитетно високо образование втемелено врз современи наставно-научни достигнувања и методологии за пренос на знаења и апликативни компетенции на студентите. Во праксата тоа значи посветеност и вложувањe во реализацијата на образовната и научна мисија, но и во квалитетот, автономијата, академската слобода и отвореност кон општествената заедница, кон Регионот, Европа и светот. Тоа значи и потпирање, одговорност и доследно следење на четиридецениската  традиција во којашто се вградуваат искуството, трудот, енергијата и ентузијазмот на претходни, сегашни и идни генерации.

Поаѓајќи од темелните поставки на својата авономија, паралелно следејќи ги современите текови, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола со својата лидерска регионална позиција најодговорно го реализира сопственото функционирање во сите сегменти, со посебен фокус кон ефикасното раководење, координирање, обезбедувањето квалитет, унапредувањето на административните сервиси и информациските и комуникациски технологии, кои им се на располагање на сите факултети.  Притоа настојува да  ги одржи и зајакне науката, истражувањето, но и трансферот на знаење и технологии кон опкружувањето, пошироката општествена заедница.

Со своите 12 членки УКЛО претставува интелектуална база за развој и воспоставување партнерски односи со значајни стопански субјекти и локални самоуправи во Регионот на своето делување. Секако, тука е и мошне значајната компонента како што е меѓународната соработка - со одржувње на  постоечката и градење нови мостови на соработка со универзитетите, се јакне мрежата чијашто примарна цел е да се овозможи мобилност на студентите и кадрите, но и трансфер на знаења, вештини и современи технологии.

Функционирајќи и во вакви, вонредни околности, сепак сме горди што оваа година ја одбележуваме 41-годишнината од основањето, што само по себе не е мала бројка и секако е голем успех, посебно во нашето турбулентно опкружување во коешто негувајќи ја традицијата, но со свртеност кон  современите текови - трендови и тенденции, успеваме да овозможиме континуитет во нашето делување.

 

До сите студенти, до сите наставно-научни кадри, до сите вработени на Универзитетот

 

Во суштината на секоја успешност значајно место припаѓа и на феноменот на припадност. Да се припаѓа на еден Универзитет, на еден специфичен академски систем на вредности, тоа значи да се споделуваат сите аспекти на   значењето, рејтингот, позиционираноста, влијанието и угледот.

Таа филозофија е вткаена во мисијата на секој успешен универзитет што сесрдно се труди на своите студенти пред сė да им го развие  тоа чувство што се темели на реалните достигнувања и угледот на сопствениот универзитет.

И, во контекстот на таа припадност посакуваме да се гордеете со нас како што ние се гордееме со вас, да ги зацврстуваме традицијата и вредностите на нашиот Универзитет затоа што во професионалната кариера на сите нас - академски и други кадри, но и бројни генерации на студенти,  тоа е и ќе остане нераскинлив дел од нашите животи.

СО БЛАГОДАРНОСТ  за поддршката, приврзаноста и енергијата со  која заедно во овој специфичен момент од нашето постоење  ги пребродуваме тешкотиите,  ги совладуваме препреките, ги надминуваме проблемите...

СО НАДЕЖ дека ќе ги споделуваме и победите, успесите, постигнатите резултати  и на тој начин ќе ги потврдуваме високите вредности на знаењето и вештините што ни ги пружа н Универзитетот....

СО ВЕРБА  да  продолжиме по патот во којшто најдобриот дел од себе го вградувале најдобрите. Овој пат не е лесен, но е единствениот можен, тоа е таа значајна спона  помеѓу она што претходело и она што допрва ќе доаѓа...

 

И, како што остатокот од историјата на Универзитетот ќе ја испишуваат генерациите кои доаѓаат и таа спона, тој континуитет ќе испишува сигурна иднина.

 

И со искрена надеж дека ќе бидеме дораснати на таквата одговорност.

 

Вашиот Универзитет, Вашата Алма Матер

Универзитет „Св. Климент Охридски„ - Битола


19 Март 2020

Заради новонастанатата состојба со вирусот COVID 19, се известуваат студентите кои што ги слушаат предметите од прв, втор и трет циклус на студии кај проф.д-р. Сашо Атанасоски, бидејќи за сите овие предмети не е предвидена настава во летниот семестар од академската 2019/2020 година,  комуникацијата и консултациите со предметниот наставник  ќе можат да се реализираат преку следните e mail адреси и тоа:

1. sasho.atanasoski@uklo.edu.mk

2. atanasoski_s@yahoo.com

Доколку студентите имаат потреба од online комуникација, истата ќе можат да ја реализираат преку skype, во деновите понеделник и среда од 10:30 до 12:30 часот, како што се и термините за консултации. 
SKYPE: Saso Atanasoski

Проф.д-р. Сашо Атанасоски

Прилеп, 19.03.2020


18 Март 2020

Сите студенти кои го слушаат предметот Маркетинг менаџмент овој семестар, се известуваат дека ќе започнеме со on-line настава на Google clasroom. Оние студенти од кои имав електронска адреса веќе се поканети да учествуваат во активностите од предметот, за што ќе добијат соодветен маил. Сите други треба сами да се пријават да учествуваат на активностите од предметот. Шифрата на предметот на Google clasroom е dypdalh и самите треба да се приклучите. 


18 Март 2020

Ослободување од  административна такса за пријави за испити, запишување и заверка на семестар се меѓу најновите поволности кои УКЛО ги обезбедува за своите студенти. 

Од почетокот на март 2020 година сите студенти на УКЛО се ослободени од плаќање на овој вид административна такса.

Со најновата мерка пријавите за испит и обрасците за запишување и за заверка на семестар не подлежат на админитративна такса од 1 март 2020 година. Инаку,  со ослободувањето од административна такса студентите на УКЛО стекнуваат уште една поволност што ја потврдува грижата на Универзитетот за студентите и студентскиот стандард.

| 1 | 2 | следно >>
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.