Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


28.05.2018  14:25

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati

28.05.2018  14:45

Маркетинг канали

rezultati konecni rezultati

28.05.2018  11:30

Маркетинг канали

preliminarni

preliminarni preliminarni konecni kolokvium konecni ispit

23.05.2018  12:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni

23.05.2018  12:10

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

konecni

22.05.2018  11:00

Банкарски менаџмент

konecni rezultati prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor popraven kolokvium

21.05.2018  11:55

Однесување на потрошувачите

vtor kolokvium prv kolokvium

18.05.2018  08:30

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati prv popraven kol. vtor kolokvium konecni

18.05.2018  11:00

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od vtor kolok preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rezultati od kontinuiranoto ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_18_05_2018 rezultati_ekonomija na evropska unija_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2017_2018

18.05.2018  08:30

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati konecni rezultati

17.05.2018  10:50

Маркетинг менаџмент

rezultati rezultati

17.05.2018  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati dopolnitelni poeni konecni rezultati prv popraven kolokvium

Социологија

dopolnitelni poeni preliminarno konecno rezultati prv popraven kol. konecni rezultati vtor kolokvium

17.05.2018  08:30

Статистика за економисти

Rezultati od prviot poraven i vtoriot kolokvium (pismen i prakticen del)

Rezultati - prv popraven -pismen del Rezultati - prv popraven - prakticen del Rezultati - Vtor pismen del Rezultati - vtor kolokvium - prakticen del Preliminarna lista na poeni za dopolnitelni aktivnosti

17.05.2018  11:00

Стратегиски менаџмент

konecni

konecni konecni

16.05.2018  08:30

Меѓународен бизнис

MB preliminarni rezultati prv i vtor kolokvium i dopolnitelni poeni preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok

Вовед во бизнис

konecni prv poprav. kolk.kaj doc.d-r M.A.Dichovska konecni vtor kolok. kaj M.A. Dichovska

rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_16_05_2018_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_16_05_2018_nastavnik_Olivera Kostoska rezultati_voved vo biznis_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2017_2018_nastavnik_Olivera_Kostoska

16.05.2018  11:00

Проектен менаџмент

vtor kolokvium prv popraven kolok kontinuirano ocenuvanje PM

16.05.2018  12:20

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati-kolokviumska nedela

Preliminarni rezultati-prv popraven kolokvium Preliminarni rezultati-vtor kolkvium

15.05.2018  08:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati prv pop. kolokvium

Меѓународни финансии

rezultati od prv, prv popraven, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati odvtor olok preliminarni rez prv popraven kolok

15.05.2018  14:20

WEB дизајн

Preliminarni rezultati-kolokviumska nedela

Preliminarni rezultati-vtor prakticen Preliminarni rezultati-prv prakticen Preliminarni rezultati-vtor teoretski

14.05.2018  14:15

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati od kontinuiranoto ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati

14.05.2018  08:30

Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati prv popraven kol. preliminarni rezultati vtor kolokvium

14.05.2018  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Втор и прв поправен колоквиум по оптимизација на бизнис процеси

Резултати од континуираното оценување по оптмизација на бизнис процеси до 14.04.2018 година

12.05.2018  08:30

Финансиска и актуарска математика

konecni rezultati prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor kolokvium preliminarna matrica so dopolnitelni poeni (korekcija)

12.05.2018  11:25

Маркетинг и иновации

vtor kolokvium

11.05.2018  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од колоквиуми мај 2018

Прелиминарни од Деловен англиски 2 колоквиуми мај 2018

Математика за економисти

konecni rezultati prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor kolokvium

11.05.2018  11:00

Претприемништво и мали бизниси

prv popraven maj 2018 vtor kolokvium maj 2018 matrica

11.05.2018  12:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor kolokvium

11.05.2018  08:30

Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од вториот колоквиум по ДФЈ 2

11.05.2018  11:00

Маркетинг канали

konecni

konecni konecni prv kolokvium

Глобални снабдувачки синџири

konecni

konecni konecni

30.04.2018  14:05

Маркетинг канали

prv kolokvium

prv kolokvium konecni

29.04.2018  11:55

Фискална ревизија

knecni vtor poprav.kolokv F.R. 29.03.2018

konecni vtor popraven kolokv F.R.29.03.2018

29.04.2018  11:00

Фискална ревизија

konecni ispit F.R.29.03.2018

konecni ispit f.r. 29.03.2018

20.04.2018  09:30

Банкарски менаџмент

II ciklus

preliminarni rezultati ispit

20.04.2018  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Investicisko bankarstvo II ciklus

preliminarni rezultati ispit

17.04.2018  12:55

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење - прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквум девизен март 2018

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА - ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати прв колоквиум монетарна март 2018

16.04.2018  10:25

Методологија на научно истажување

rezultati od tret ciklus studii

13.04.2018  09:30

Банки и банкарски системи

konecni rezultati

konecni rezultati

12.04.2018  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E -Marketing Tret ciklus 12_04_2018

10.04.2018  12:45

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење 26.03.2018

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење 26.03.2018

10.04.2018  12:55

Монетарна економија

Прелиминарни резултати Монетарна економија 26.03.2018

Прелиминарни резултати Монетарна економија 26.03.2018

10.04.2018  12:50

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

10.04.2018  12:10

Бизнис информатика

Резултати Бизнис инворматика март 2018

Резултати од испит Март-Април 2018 Бизнис информатика Втор колоквум Бизнис информатика март 2018

05.04.2018  13:10

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

05.04.2018  13:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati ispit

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

05.04.2018  11:30

Економска глобализација

rezultati ispit

05.04.2018  12:10

WEB дизајн

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati Aprilski ispiten rok

05.04.2018  09:30

Ревизија - напредно ниво

konecni rezultati ispit

05.04.2018  12:10

Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati aprilski ispiten rok

04.04.2018  13:30

Деловна логистика

preliminarni rezultati od ispit

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 04_04_2018

04.04.2018  10:00

Меѓународен бизнис

rezultati megjunaroden biznis tret ciklus

04.04.2018  15:30

Менаџмент

rezultati

04.04.2018  13:10

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

04.04.2018  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

rezultati ispit

03.04.2018  13:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati ispit

Економетрија

Завршно оценување, априлска сесија

03.04.2018  10:20

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit

03.04.2018  13:05

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

03.04.2018  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati kontinuirano konecni rezultati ispit

03.04.2018  13:30

Економија на труд

Завршно оценување, априлска сесија

02.04.2018  13:30

Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати Априлска сесија

Бизнис планирање

konecni rezultati

02.04.2018  10:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

konecni

02.04.2018  17:55

Однесување на потрошувачите

rezultati

02.04.2018  11:30

Социологија

konecni rezultati ispit

02.04.2018  10:10

Стратегиски менаџмент

preliminarni preliminarni prv kolokvium konecni

02.04.2018  13:30

Теорија на одлучување

Резултати испит

02.04.2018  14:10

Управување со обртни средства

razultati vtor ciklus

02.04.2018  18:05

Маркетинг информациски системи

rezultati

31.03.2018  08:30

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati prv kolokvium

31.03.2018  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati prv kolokvium

31.03.2018  14:05

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od prv kolok

31.03.2018  11:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_31_03_2018

31.03.2018  08:30

Бренд менаџмент

Prv kolokvium Brend Menadzment

Preliminarni rezultati prv kolokvium

30.03.2018  13:30

Електронски бизнис

Preliminarni rezultati

30.03.2018  09:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 30_03_2018

30.03.2018  09:45

Меѓународен маркетинг

prv kolokvium

30.03.2018  13:30

Меѓународни односи

preliminarni rezultati ispit

30.03.2018  11:00

Менаџмент на човечки ресурси

prv kolokvium konecni

30.03.2018  13:30

Основи на економијата

Ispit_30_03_2018_KONECNI_d-r.Trajkova

preliminarni rezultati ispit

30.03.2018  09:40

Претприемништво и мали бизниси

ispit april 2018 preliminarni konsultacii sreda 11 04 vo 11 casot

april 2018

30.03.2018  11:00

Социологија

prv kolokvium konecni

30.03.2018  08:30

Статистика за економисти

Прв колоквиум - писмен и практичен дел

Резултати прв колоквиум - писмен дел Резултати прв колоквиум - практичен дел

30.03.2018  13:30

Електронско банкарство 1

Прелиминарна матрица

30.03.2018  09:00

Проектен менаџмент

rezultati proekten menazment ispit

29.03.2018  11:30

Економетрија

preliminarni rezultati od prv kolok

29.03.2018  17:00

Маркетинг менаџмент

rezultati od prv kolokvium

29.03.2018  12:20

Математика за економисти

rezultati

29.03.2018  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od prv kolok

29.03.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи

Е-бизнис информациски системи, втор поправен колоквиум Е-бизнис информациски системи, априлска вонредна сесија

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.