Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


04.03.2021  10:15

Меѓународен маркетинг

Резултати од трет циклус

18.02.2021  09:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS STUDII

Preliminarni rezultati od ispit Konecni Rezultati od Ispit

17.02.2021  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit

17.02.2021  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od Ispit

15.02.2021  09:00

Англиски јазик

Конечни сесија февруари 2021

Деловен англиски јазик 1 фев. 2021 конечни Деловен англиски јазик 2 фев. 2021 конечни

15.02.2021  11:30

Лидерство и организациски промени

rezultati od ispit - vtor ciklus studii

14.02.2021  11:50

Маркетинг менаџмент

rezultati

14.02.2021  11:55

Интернет маркетинг

rezultati

13.02.2021  20:45

Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ И КОНТИНУИРАНО ОЦЕНУВАЊЕ

12.02.2021  09:30

Вовед во економската глобализација

Rezultati od ispit

12.02.2021  12:55

Деловна анализа

ispit

konecni

12.02.2021  09:30

Електронски бизнис

Увид во тестовите може да се изврши во понеделник (15.02.2021 г.) во 10:00 ч. Конечни резултати

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od vtor popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium

12.02.2021  11:30

Менаџмент на човечки ресурси

Испит

Матрица испит

12.02.2021  08:55

Монетарна економија

Конечни резултати

12.02.2021  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati

12.02.2021  11:45

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni

12.02.2021  11:30

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati

12.02.2021  09:30

Проектен менаџмент

Увид во тестовите може да се изврши во понеделник (15.02.2021 г.) во 10:00 ч.

12.02.2021  11:30

Проектен менаџмент

rezultati vtor ciklus

Портфолио менаџмент

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii

12.02.2021  09:30

Трошоци и цени

Trosoci i ceni_preliminarni rezultati_12_02_2021 Konecni rezultati od II popraven kol Konecni rezultati od ISPIT Konecna Matrica Trosoci i ceni - Fevruarska sesija 2021

12.02.2021  11:30

Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

rezultati od ispit - tret ciklus studii

11.02.2021  09:30

Математика за економисти

Konecna matrica

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - Евиденција ма континуирана проверка и резултати од завршното оценување- Февруарска испитна сесија

Прелиминарни Резултати - Евиденција на континуирано оценување - февруарска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуираната проверка и резултати на завршното оценување (февруарска испитна сесија)

Финансиска и актуарска математика

Konecna matrica

11.02.2021  11:30

Фискална ревизија

prel. FR ispit 11.02.2021

prel.FR ispit 11.02.2021

Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_11_02_2021 konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_11_02_2021

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati

11.02.2021  09:30

Бренд менаџмент

Rezultati od ispit

ERP системи

Fevruarska ispitna sesija

Прелиминарна листа - втор поправен колоквиум Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување) - февруарска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуираната проверка и резултати на завршното оценување (февруарска испитна сесија) Резултати- Втор поправен колоквиум

10.02.2021  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati

10.02.2021  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MSS Fevruarska sesija 2021 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica MSS Fevruarska sesija 2021

10.02.2021  09:30

Стратегиски менаџмент

preliminarni

preliminarni

10.02.2021  11:30

Трговско право

TP ispit fev kon TP zbirni fev

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati konecni rezultati

10.02.2021  09:10

Е-бизнис менаџмент

rezultati vtor ciklus

10.02.2021  11:30

Семинар: Деловно комуницирање

Резултати испит

Резултати испит

10.02.2021  09:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

10.02.2021  11:30

Управување со промени

Испит

Прелиминарна матрица

10.02.2021  09:30

Менаџмент на квалитет

Резултати од испит

10.02.2021  11:30

Методологија на научно истажување

rezultati tret ciklus studii

09.02.2021  11:30

Инвестиционен менаџмент

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 09_02_2021

Сметководствен менаџмент

конечни резултати

конечни резултати

Портфолио менаџмент

preliminarni rezultati

09.02.2021  09:30

Економија на труд

Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni

09.02.2021  08:30

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати од колоквиумите и испитот одржан на ден 09.02.2021

08.02.2021  11:30

Банкарски менаџмент

prelim BM ispit 08.02.2021

prel BM ispit 08.02.2021

08.02.2021  11:00

Девизен систем и девизно работење

конечни резултати

конечни резултати

08.02.2021  09:30

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Finansisko Smetkovodstvo Fevruarska sesija 2021 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica Finansisko Smetkovodstvo Fevruarska sesija 2021

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska

konecni rezultati_voved vo biznis_08_02_2021_nastavnik_Olivera Kostoska

Берзанско работење

конечни резултати

конечни резултати

05.02.2021  09:30

Инвестиционен менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica

05.02.2021  11:30

Маркетинг истражување

Vtor popraven kolokvium Rezultati od ispit

05.02.2021  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati konecni rezultati

05.02.2021  11:00

Менаџмент

Vtor popraven kolokvium - preliminarni rezultati Забелешка: Поради обемноста на предметот и онлине работењето, поените за кандидатите кои што не освоиле доволно поени за да го положат испитот ќе бидат внесени и објавени во склоп на конечното континуирано оценување, а во меѓувреме се достапни за увид.

05.02.2021  09:30

Статистика за економисти

Евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување по предметот Статистика за економисти - февруарска испитна сесија

Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување) - февруарска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување - февруарска испитна сесија

Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

05.02.2021  18:40

WEB дизајн

Rezultati fevruarski ispiten rok

Rezultati fevruarski ispiten rok

05.02.2021  11:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor ciklus 05_02_2021

05.02.2021  09:30

ERP системи

Прелиминарна листа - едиденција на континуирано оценување- поени за дополнителни активности

Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности

05.02.2021  11:30

Пазар на капитал и берзанско работење

tret ciklus studii

tret ciklus studii

04.02.2021  11:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MARKETING Fevruarska sesija 2021 Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Konecna Matrica MARKETING Fevruarska sesija 2021

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MUD Fevruarska sesija 2021 Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Konecna Matrica MUD Fevruarska sesija 2021

Менаџмент информациски системи

(Втор циклус)

Konecni rezultati od ispit

04.02.2021  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати испит

Основи на економијата

prof. d-r Sasho Atanasoski

Preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium

Osnovi na ekonomija_vkupni_04_02_2021_d-r. Trajkova Najdovska Konecni rezultati od II popraven kolokvium Prof.d-r N.T.N Konecni rezultati od ISPIT Prof.d-r N.T.N Konecna Matrica Osnovi na Ekonomijata Fevruarska sesija 2021 N.T.N.

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus studii konecni rezultati

04.02.2021  11:30

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit MATRICA REVIZIJA FEVRUARSKA SESIJA 2021 Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica REVIZIJA Fevruarska sesija 2021

03.02.2021  09:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

конечни резултати конечни резултати

03.02.2021  11:30

Маркетинг менаџмент

STRATEGISKI MARKETING MENADZMENT 3 CIKLUS

Известување

03.02.2021  12:00

Маркетинг менаџмент

STRATEGISKI MARKETING MENADZMENT 3 CIKLUS

Rezultati od ispit

03.02.2021  11:30

Меѓународни финансии

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii

Меѓународно стопанско право

MSP ispit fev kon MSP II kol fev kon MSP zbirni fev

03.02.2021  09:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica SMETKOVODSTVO 2020-2021 Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Konecna Matrica SMETKOVODSTVO 2020-2021

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

03.02.2021  11:30

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus

03.02.2021  11:45

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

preliminarni kontinuirana evidencija

konecni rezultati

02.02.2021  11:30

Деловно комуницирање

Испит и втор колоквиум

Матрица испит

Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

Прелиминарни резултати Втор поправен колоквиум Прелиминарни резултати Испит

02.02.2021  09:30

Макроекономска анализа и политика

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународна трговија

Rezultati od ispit Megjunarodna trgovija-vtor ciklus

02.02.2021  11:30

Организациска култура и деловна етика

Прелиминарни резултати

Резултати од испит

Право на електронска трговија

PET ispit fev kon PET zbirni fev kon

Маркетинг и иновации

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

01.02.2021  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од фев. 2021

ДА фев 2021 прелиминарни

01.02.2021  11:30

Економетрија

Завршно оценување

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 01_02_2021

01.02.2021  09:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit

01.02.2021  11:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni

Претприемништво и мали бизниси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Теорија и политика на економски развој

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Финансиски менаџмент

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.