Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


12.07.2021  09:20

Меѓународни бизнис финансии

Резултати од испит

29.06.2021  09:30

Банкарски менаџмент

BANKARSKI MENADZMENT N.N 2 ciklus studii

Rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

28.06.2021  09:30

Монетарна економија

Втор поправен колоквиум Конечни резултати од континуирано оценување Конечни резултати од испит

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 28_06_2021

28.06.2021  11:00

Интернет маркетинг

Rezultati od Ispit

25.06.2021  09:30

Вовед во економската глобализација

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

25.06.2021  12:30

Деловно комуницирање

Испит

25.06.2021  11:15

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

25.06.2021  09:30

Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

Резултати испит

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT -2 CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit

Меѓународно стопанско право

MSP ispit juni kon MSP zbirni juni

Основи на економијата

prof. d-r Saso Atanasoski

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Конечни резултати проф. д-р Наташа Трајкова Најдовска

Фискална ревизија

prel. FR ispit 25.06.2021

prel. FR ispit 25.06.2021

25.06.2021  12:00

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

25.06.2021  12:30

Управување со промени

Испит

24.06.2021  09:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni

Пари и банкарство

Preliminarni rezultati od ispit Konecna matrica

24.06.2021  12:00

Економска глобализација

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

24.06.2021  09:30

Ревизија - напредно ниво

Rezultati od Ispit

Организациски менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od Ispit

24.06.2021  12:00

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica BREND MENADZMENT Juni 2021

23.06.2021  12:00

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit

23.06.2021  09:30

Финансиска теорија и политика

Preliminarni rezultati od II popraven kolokvium Preliminarni rezultati Ispit Preliminarna Matrica FTP -Junska sesija 2021 Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Konecna Matrica FTP -Junska sesija 2021

23.06.2021  19:20

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

preliminarni

23.06.2021  09:30

Пазар на капитал и берзанско работење

INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS

Rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

22.06.2021  12:00

Електронски бизнис

Konecni rezultati od ispit

22.06.2021  09:30

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati od ispit

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Претприемништво и мали бизниси

Konecna matrica

22.06.2021  12:30

Лидерство и организациски промени

konecni rezultati

21.06.2021  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium Konecna matrica

Финансиска и актуарска математика

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium Konecna matrica

21.06.2021  12:00

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_21_06_2021_nastavnik_Olivera Kostoska

21.06.2021  10:00

Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

preliminarni rezultati tret ciklus

19.06.2021  11:20

Маркетинг менаџмент

Zbirni rezultati ispit i vtor kolokvium

18.06.2021  08:30

Англиски јазик

Вкупни резултати - сесија јуни 2021

Прелиминарни вкупни резултати - сесија јуни 2021 Деловен англиски јазик - јуни 2021 Деловен англиски јазик 1 - јуни 2021 Деловен англиски јазик 2 - јуни 2021

17.06.2021  11:45

Деловна анализа

ispit

konecni

17.06.2021  10:05

Однесување на потрошувачите

Rezultati od Ispit - Kontinuirano ocenuvanje Preliminarni rezultati Ispit i 2 popraven kol

17.06.2021  09:30

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati

конечни резултати-испит vtor kolokvium-konecni rezultati

17.06.2021  12:00

Трошоци и цени

Конечни резултати од испит

17.06.2021  09:30

Економија на труд

Завршно оценување

Завршно оценување

17.06.2021  12:55

Глобални снабдувачки синџири

ispit

konecni rezultati

16.06.2021  09:30

Меѓународен бизнис

Preliminarni rezultati od II popraven kolokvium Preliminarni rezultati Ispit Preliminarna Matrica MEGUNARODEN BIZNIS - JUNI 2021 Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Konecna Matrica MEGUNARODEN BIZNIS JUNI 2021

Меѓународна економија

Preliminarni rezultati od II popraven kolokvium Preliminarni rezultati Ispit Preliminarni rezultati od ispitot i kontinuiranoto ocenuvanje M.E. Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Konecni rezultati - Ispit i kontinuirano ocenuvanje M.E Juni 2021

16.06.2021  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

16.06.2021  00:25

Стратегиски менаџмент

kontinuirana evidencija juni

preliminarni

16.06.2021  09:30

Трговско право

TP zbirni juni TP do polnitelni 20-21 kon

Меѓународен бизнис - напредно ниво

VTOR CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

16.06.2021  12:30

Семинар: Деловно комуницирање

Испит

16.06.2021  12:35

Клауд компјутинг

Preiliminarni rezultati-Junski ispiten rok

Preiliminarni rezultati-Junski ispiten rok

16.06.2021  12:00

Методологија на научно истажување

Завршно оценување

ERP системи

Прелиминарни резултати - јунска испитна сесија

Прелиминарни резултати - евиденција на континуираната проверка и резултати од завршното оценување (јунска испитна сесија) Резултати - Евиденција на континуирано оценување - јунска испитна сесија

15.06.2021  12:00

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2021

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2021

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

15.06.2021  12:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

15.06.2021  09:00

Финансирање на проекти

Резултати од испит

14.06.2021  09:30

Банкарски менаџмент

prel.BM vtor popraven kolokv 14.06.2021

prel vtor popraven kolokv BM 14.06.2021

prel BM ispit 14.06.2021

14.06.2021  12:00

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje PIOS Juni 2021 Konecna Matrica PIOS Juni 2021

14.06.2021  09:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska

konecni rezultati_voved vo biznis_14_06_2021_nastavnik_Olivera Kostoska

14.06.2021  12:00

Менаџмент на мали и средни бизниси

Konecni rezultati od ispit

14.06.2021  13:30

Берзанско работење

конечни резултати

конечни резултати

11.06.2021  09:30

Маркетинг истражување

Rezultati od ispit

Статистика за економисти

Прелиминарни резултати - Втор поправен колоквиум

Прелиминарни резултати (втор поправен колоквиум - писмен дел) Прелиминарни резултати (втор поправен колоквиум - практичен дел) Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирана проверка и резултати од завршно оценување - јунска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуираната проверка и резултати на завршното оценување (јунска испитна сесија) Резултати- Втор поправен колоквиум- писмен дел Резултати- Втор поправен колоквиум- практичен дел

Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od ispit

11.06.2021  12:00

Проектен менаџмент

Прелиминарни резултати Конечни јуни

11.06.2021  13:05

WEB дизајн

Preliminarni rezuultati Jusnki ispiten rok

Preliminarni rezultati

11.06.2021  12:00

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor ciklus 11_06_2021

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати по оптимизација на бизнис процеси одржан на 11.06.2021 во 12:00ч

10.06.2021  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati

10.06.2021  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ISPIT Konecni rezultati od ispit Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 07_06_2021

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ISPIT Konecni rezultati od ispit

Менаџмент информациски системи

Preliminarni rezultati od ispit

10.06.2021  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати испит

Финансиски менаџмент

Preliminarni rezultati od II popraven kolokvium Preliminarni rezultati Ispit Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Preliminarna Matrica Finansiski Menadzment -Junska sesija 2021 Konecna Matrica F.M Juni 2021

Менаџмент со финансиски ресурси

Rezultati od Ispit

Бизнис информатика

Конечни резултати од испитот по бизнис инфоратика одржан на 10.06.2021 во 9:30ч

09.06.2021  09:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

конечни резултати

09.06.2021  12:00

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

конечни резултати

09.06.2021  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Испит

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica FPI JUNI 2021 Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Konecna Matrica FPI 2021

Интернет технологии - напредно ниво

Јунска испитна сесија, 2021 (Втор циклус на студии)

ЕКТС, 2. циклус; Завршно оценување

09.06.2021  12:00

Управување со обртни средства

Rezultati od Ispit

08.06.2021  09:30

Меѓународни финансии

Rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecna matrica

Социологија

II (ВТОР) Поправен Колоквиум-Конечни резултати Конечни резултати од испит Конечни резултати-Евиденција и континуирано оценување

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

07.06.2021  09:30

Англиски јазик

јунска сесија 2021

Деловен Англиски јазик - прелиминарни јуни 2021

07.06.2021  12:00

Економетрија

Завршно оценување

Завршно оценување

Маркетинг

Известување

Известување

Меѓународен маркетинг

Konecna matrica Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium

Теорија и политика на економски развој

Preliminarni rezultati od ispit

Финансиски менаџмент

3 ciklus Studii

Rezultati od Ispit

07.06.2021  09:30

Француски јазик

Писмен испит по ДЕЛОВЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 и 2

Резултати од писмениот испит по ДФЈ 2

07.06.2021  12:00

Маркетинг канали

Konecna matrica Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.