Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


19.11.2018  10:15

Меѓународен менаџмент

prv kolokvium

preliminarni

19.11.2018  10:30

Меѓународен менаџмент

konecni

konecni

16.11.2018  13:30

Електронски бизнис

Електронски бизнис

16.11.2018  08:30

Меѓународно стопанско право

MSP I kol noem. prel

16.11.2018  13:30

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент - испит

16.11.2018  10:25

Бизнис логистика

preliminarni

15.11.2018  12:55

Деловна анализа

prv kolokvium

preliminarni

15.11.2018  11:00

Бизнис планирање

preliminarni rezultati

Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Прелиминарни резултати прв колоквиум

15.11.2018  12:45

Практикум за менаџерско сметководство

prv kolokvium

preliminarni

15.11.2018  09:15

Финансирање на проекти

Прв колоквиум
Прв колоквиум

15.11.2018  09:30

Менаџмент на квалитет

Резултати од испит

14.11.2018  11:15

Деловна анализа

ispit

preliminarni

14.11.2018  11:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

preliminarni

14.11.2018  08:30

Маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

14.11.2018  13:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Rezultati od ispit

14.11.2018  08:30

Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (prv kolokvium)- preliminarni reziltati

E-Biznis informaciski sistemi - prv kolokvium - preliminarni rezultati

14.11.2018  13:30

Трговско право

TP ispit noe. kon TP zbirni noe.

13.11.2018  11:00

Електронски бизнис

Прв колоквиум

Прв колоквиум

13.11.2018  13:30

Маркетинг

Rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Rezultati od ispit

13.11.2018  08:30

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

13.11.2018  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii Vtor ciklus 13_11_2018

12.11.2018  13:30

Девизен систем и девизно работење

конечни резултати

konecni rezultati

12.11.2018  10:15

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

12.11.2018  13:30

Менаџмент на човечки ресурси

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

12.11.2018  08:30

Интернет технологии

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Прв колоквиум; Прелиминарни резултати

12.11.2018  13:30

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

10.11.2018  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни од ДА1 прв колоквиум од 10.11.2018г.

Прв колоквиум Деловен англиски 1

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати - прв колоквиум

konecni rezultati

Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Бази на податоци

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

09.11.2018  12:25

Инвестиционен менаџмент

noemvriska preliminarni

preliminarni noemvri 2018 konsultacii 21 11 vo 12 i 30 casot

09.11.2018  13:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit preliminarni rez od vtor kolok konecni rezultati od ispit

Статистика за економисти

Noemvriska ispitna sesija - preliminarni rezultati

Noemvriska ispitna sesija - preliminarni rezultati Noemvriska ispitna sesija - preliminarni rezultati - 1

09.11.2018  09:30

Ревизија - напредно ниво

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

09.11.2018  10:00

Меѓународен маркетинг

Резултати од испит

08.11.2018  13:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати - испит

konecni rezultati

Сметководство

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Теорија на трошоци и цени

.

Финансиски пазари и институции

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

07.11.2018  13:30

Маркетинг менаџмент

Rezultati od ispit

Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

konecni

Управување со промени

Испит

Испит

06.11.2018  12:50

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska noemvri 2018 kosultacii 16 11 vo 10 casot

kosultacii 16 11 vo 10 casot

06.11.2018  13:30

Ревизија

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Право на електронска трговија

PET II kol kon noe PET ispit noe kon PET zbirni kon noe

05.11.2018  13:30

Англиски јазик

Прелиминарни од сесија ноември

Прелиминарни од 05.11.2018г.

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit i vtor kolokvium

05.11.2018  12:45

Теорија и политика на економски развој

rez noemvri 2018

konsultacii petok 16 11 2018 vo 10 casot

05.11.2018  13:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик

Резултати по Деловен француски јазик 1 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 1

Маркетинг канали

preliminarni

preliminarni

31.10.2018  11:30

Организациска култура и деловна етика

rezultati ispit

29.10.2018  11:00

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus

24.10.2018  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

rezultati vtor ciklus Konecni rezultati od ispit

01.10.2018  10:30

Менаџмент

rezultati vtor ciklus

28.09.2018  09:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_28_09_2018

25.09.2018  11:30

Монетарна економија

vtor ciklus

rezultati vtor ciklus

17.09.2018  11:30

Менаџмент информациски системи

preliminarni rezultati ispit

15.09.2018  11:30

Проектен менаџмент

Preliminarni rezultati

15.09.2018  10:35

Интернет маркетинг

konecni rezultati

14.09.2018  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati

14.09.2018  11:00

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit vtor kolokvium konecni rezultati

14.09.2018  13:20

Менаџмент на мали и средни бизниси

Management of small businesses

results

14.09.2018  09:30

Бренд менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

13.09.2018  09:30

Маркетинг менаџмент

II ciklus

konecni rezultati ispit

13.09.2018  11:30

Менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

13.09.2018  09:40

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

13.09.2018  11:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati

13.09.2018  13:35

Бизнис логистика

konecni

konecni

12.09.2018  11:25

Претприемништво и мали бизниси

прелиминарни сеп 2018 консултации 24 09 во 10 часот

преминарни сеп 2018 консултации 24 09 во 10 ќасот

12.09.2018  11:30

Стратегиски менаџмент

preliminarni

konecni

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit

12.09.2018  09:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_12_09_2018_nastavnik_Olivera_Kostoska

11.09.2018  09:30

Деловно комуницирање

испит

Резултати Септември

Социологија

konecni rezultati ispit

11.09.2018  11:30

Електронско банкарство 1

испит

резултати Септември

11.09.2018  09:15

Организациски менаџмент

vtor ciklus

rezultati vtor ciklus

11.09.2018  11:30

Управување со промени

испит

резултати Септември

10.09.2018  11:30

Електронски бизнис

preliminarni rezultati od ispit

Меѓународни односи

preliminarni rezultati ispit

Основи на економијата

Ispit_10_09_2018_Konecni_dr.Trajkova

Ревизија - напредно ниво

preliminarni rezultati ispit

10.09.2018  21:20

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ Бизнис информатика септември 2018

прелиминарни резултати Бизнис информатика септември 2018 матрица прелиминарни резултати Бизнис информатика септември 2018 остварени поени

07.09.2018  09:30

Математика за економисти

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit

07.09.2018  11:00

Менаџмент информациски системи

Septemvriska ispitna sesija -E-Biznis informaciski sistemi

Septemvriska ispitna sesija

07.09.2018  09:30

Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit

Финансиско сметководство

preliminarni rezultati ispit

07.09.2018  11:30

Фискална ревизија

konecni rezultati ispit

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_07_09_2018

Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси

07.09.2018  09:30

Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

konecni rezultati - tret ciklus

06.09.2018  09:30

Меѓународен бизнис

rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati

06.09.2018  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati ispit

Управување со обртни средства

rezultati

06.09.2018  11:55

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati-septemvriski ispiten rok

Septemvriski ispiten rok

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.