Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


21.09.2020  10:50

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati

18.09.2020  11:35

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

preliminarni

18.09.2020  12:00

Електронски бизнис

konecni_septemvri

18.09.2020  09:30

Меѓународни односи

Rezultati od ispit

18.09.2020  20:05

Монетарна економија

Втор поправен колоквиум Конечни резултати од испит

17.09.2020  10:15

Деловна анализа

ispit

konecni

17.09.2020  09:30

Математика за економисти

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica

Финансиска и актуарска математика

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica

Меѓународен бизнис - напредно ниво

Ресутати од испитот Меѓународен бизнис-напредно ниво, втор циклус

Mgjunaroden biznis-vtor ciklus

17.09.2020  10:00

Семинар: Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати

16.09.2020  09:30

Сметководствен менаџмент

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati

Портфолио менаџмент

rezultati vtor ciklus

Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати

16.09.2020  12:00

Економија на труд

Прелиминарни резултати

15.09.2020  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rezultati

15.09.2020  19:25

Однесување на потрошувачите

rezultati Odnesuvawe na potrosuvacite

15.09.2020  09:30

Трговско право

TP II kol sept kon TP ispit sept kon TP zbirni sept

Стратегиски менаџмент - напредно ниво

preliminarni rezultati - vtor ciklus

15.09.2020  12:35

Менаџерско сметководство - напредно ниво

ispit (vtor ciklus)

konecni

15.09.2020  12:00

Иновациски менаџмент

preliminarni rezultati

ERP системи

Конечни резултати од испитот ERP системи од 15.09.2020 гдина

14.09.2020  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od ispit

14.09.2020  12:00

Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати

11.09.2020  12:10

Маркетинг истражување

MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS

Rezultati od ispit MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS

11.09.2020  12:00

Менаџмент информациски системи

Rezultati od ispit

11.09.2020  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska

11.09.2020  12:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus

11.09.2020  09:30

Берзанско работење

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati

10.09.2020  09:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit

Статистика за економисти

Прелиминарни резултати - Септемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија

Проектен менаџмент

konecni_septemvri

10.09.2020  12:00

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати од испитот оптимизација на бизнис процеси од 10.09.2020 гдина

10.09.2020  09:00

Меѓународен маркетинг

Конечни резултати од испит

09.09.2020  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

09.09.2020  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati

Бизнис информатика

Конечни резултати од испитот по бизнис информатика од 09.09.2020 гдина

09.09.2020  10:10

Маркетинг и иновации

rezultati

07.09.2020  09:00

Финансирање на проекти

Резултати од испит

06.09.2020  00:10

WEB дизајн

Rezultati septemvriski ispiten rok

Rezultati septemvriski ispiten rok

Клауд компјутинг

Rezultati septemvriski ispiten rok

Rezultati septemvriski ispiten rok

04.09.2020  09:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

конечни резултати конечни резултати

04.09.2020  12:00

Девизен систем и девизно работење

конечни резултати

конечни резултати конечни резултати

04.09.2020  09:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

04.09.2020  12:00

Финансиски менаџмент

rezultati od tret ciklus studii

04.09.2020  09:30

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

03.09.2020  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

03.09.2020  12:00

Ревизија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje REVIZIJA Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

03.09.2020  09:30

Право на електронска трговија

PET ispit sept kon PET sept zbirni PET ispit sept kon PET sept zbirni

02.09.2020  12:00

Економетрија

Завршно оценување

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit

02.09.2020  09:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati

02.09.2020  11:25

Теорија и политика на економски развој

septemvri 2020

vtor kolokvium septemvri 2020 konecni

02.09.2020  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1

Резултати од писмениот испит по Деловен француски јазик 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2

02.09.2020  12:00

Маркетинг канали

Rezultati od ispit

14.07.2020  09:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

14.07.2020  12:00

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати

14.07.2020  09:30

Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje prof.d-r Saso Atanasoski

Preliminarni rezultati_14_07_2020

14.07.2020  13:05

Фискална ревизија

FR ispit 14.07.2020

FR ispit 14.07.2020

14.07.2020  12:00

Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарни резултати

14.07.2020  13:15

Интернет маркетинг

rezultati

14.07.2020  12:00

Управување со промени

испит

Прелиминарни резултати

13.07.2020  21:10

Меѓународен менаџмент

konecni

konecni rezultati konecni

13.07.2020  12:00

Бренд менаџмент

Испит Бренд менаџмент

Резултати од испитот по бренд менаџмент - прелиминарни

13.07.2020  09:20

Управување со ризици во банкарството

Резултати од испит

12.07.2020  23:25

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

10.07.2020  11:15

Деловна анализа

ispit + vtor kolokvium

konecni

10.07.2020  12:20

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit + vtor kolokvium

konecni

10.07.2020  12:00

Менаџмент

Испит Менаџмент - прв циклус

Rezultati od ispitot po Menadzment 10.07.2020

10.07.2020  09:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati konecni rezultati

10.07.2020  12:00

Компјутерско програмирање

Конечни резултати компјутерско програмирање

10.07.2020  09:30

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

konecni

preliminarni

09.07.2020  12:00

Електронски бизнис

konecni rezultati

09.07.2020  09:30

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Претприемништво и мали бизниси

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

08.07.2020  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи -(Јунска испитна сесија)

Прелиминарни резултати - втор поправен колоквиум Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување) Резултати - втор поправен колоквиум Резултати - евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

08.07.2020  12:00

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_08_07_2020_nastavnik_Olivera Kostoska

08.07.2020  19:05

Глобални снабдувачки синџири

Менаџмент на глобални синџири на снабдување

konecni rezultati konecni rezultati

07.07.2020  09:30

Сметководствен менаџмент

конечни резултати

конечни резултати конечни резултати

07.07.2020  12:00

Трошоци и цени

Konecni rezultati_07_07_2020

07.07.2020  09:30

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Економија на труд

Конечни резултати Завршно оценување

07.07.2020  19:40

Глобални снабдувачки синџири

konecni rezultati

vtor konecni konecni rezultati

06.07.2020  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rezultati konecni rezultati

06.07.2020  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje MSS Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati ISPIT Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

06.07.2020  11:55

Стратегиски менаџмент

konecni

konecni rezultati konecni

06.07.2020  12:00

Иновациски менаџмент

konecni rezultati od ispit vtor popraven kolokvium - konecni rezutlati

ERP системи

Конечни резултати ERP системи

05.07.2020  14:45

Однесување на потрошувачите

rezultati ispit

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.