Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


16.02.2018  14:55

Основи на економијата

tret ciklus studii

rezultati od tret ciklus Ekonomija


13.02.2018  09:40

Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Конечни резултати


Теорија на одлучување

Конечни резултати


12.02.2018  13:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати


12.02.2018  13:00

Маркетинг информациски системи

rezultati


12.02.2018  12:00

Однесување на потрошувачите

rezultati


Интернет маркетинг

kolokvium konecni rezultati


10.02.2018  14:55

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje


10.02.2018  14:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok


09.02.2018  14:05

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok


09.02.2018  13:25

Монетарна економија

Preliminarni rezultati od ispit i vtor kolokvium monetarna ekonomija

preliminarni rezultati vtor kolokvium Monetarna ekonomija Preliminarni rezultati od ispit Monetarna ekonomija 03.02.2018


09.02.2018  12:25

Деловна анализа

ispit i vtor kolokvium

konecni


09.02.2018  11:45

Деловна анализа

vtor popraven kolokvium

konecni


09.02.2018  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP II kol jan kon MSP ispit jan kon MSP zbirni januari


Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor Ciklus 09_02_2018


Бизнис информатика

Прелиминарни резултати БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

Прелиминарни резултати ВТОР КОЛОКВИУМ ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ preliminarni rezultati so vkupni poeni po BIZNIS INFORMATIKA


09.02.2018  08:35

Бизнис логистика

preliminarni rezultati od ispit, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje


08.02.2018  13:30

Вовед во економската глобализација

kontinuirano ocenuvanje preliminarni


Меѓународни односи

kontinuirano ocenuvanje preliminarni v vtor popraven kolokvium preliminarni


Основи на економијата

Prof. d-r Sasho Atanasoski, matrica so dopol.poeni Prof. d-r Sasho Atanasoski, vtor popraven kolokvium preliminarni


Preliminarni_januari_2018_d-r. Trajkova


08.02.2018  11:30

Електронски бизнис

ispit, vtor popraven kolok i kontinuirano ocenuvanje 08.02.2018


Електронско банкарство 1

Испит и втор колоквиум

Прелиминарна матрица комплетни бодови


Проектен менаџмент

ispit i kontinuirano ocenuvanje 08.02.2018


08.02.2018  11:25

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni januari 2018

preliminarni januari 2018 konsultacii ponedelnik 19 02 vo 12 casot


07.02.2018  15:45

Економија на иновации

Резултати по предметот Економија на иновации јануарска сесија 2018

Резултати по предметот Економија на иновации јануари 2018


07.02.2018  14:25

Менаџмент

rezultati od tret ciklus studii

tret ciklus studii


07.02.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

rezultati ispit II ciklus


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_07_02_2018


07.02.2018  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 07_02_2018


Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (poeni od dopolnitelni aktivnosti)

Poeni od dopolnitelni aktivnosti E-biznis informaciski sistemi - vtor i vtor poraven kolopkvium - rezultati E-Biznis informaciski sistemi - januarska ispitna sesija - rezultati


Финансиско сметководство

preliminarni rezultati ispit vtor popraven kolokvium preliminarni preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje


07.02.2018  09:30

Математика за економисти

preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium preliminarni


Финансиска и актуарска математика

vtor popraven kolokvium preliminarni preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje ispit preliminarni rezultati


06.02.2018  15:00

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


06.02.2018  13:45

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok


06.02.2018  13:30

Меѓународни сметководствени стандарди

preliminarni rezultati ispit vtor popraven kolokvium preliminarni


Трговско право

TP II kol jan kon TP ispit jan kon TP zbirni jan


06.02.2018  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok preliminarni rezultati vtor popraven kolok


Иновациски менаџмент

konecni rezultati vtor popraven kolokvium -konecni rezultati


06.02.2018  11:20

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


06.02.2018  09:20

Управување со обртни средства

rezultati


Финансирање на проекти

Прв колоквиум Втор колоквиум Втор колоквиум и континуирано оценување Резултати од испит


06.02.2018  09:15

Меѓународен маркетинг

Втор поправен колоквиум и конт.оценување Конечни резултати од испит


06.02.2018  08:50

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rez vtor kolok


05.02.2018  13:30

Сметководствен менаџмент

vtor pop. kolokvium preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati


Бази на податоци

Јануарска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Поправен втор колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Јануарска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

Известување


konecni


Деловна информатика

Poeni od dopolnitelni aktivnosti

Poeni od dopolnitelni aktivnosati Januarska ispitna sesija - rezultati


05.02.2018  11:30

Економија на труд

Завршно оценување, февруари 2018


Управување со промени

Прелиминарна матрица комплетни бодови


03.02.2018  11:30

Банкарски менаџмент

preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje vtor pop. kolokvium preliminarni rezultati


Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati


Фискална ревизија

vtor pop. kolokvium preliminarni rezultati preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje


03.02.2018  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

preliminarni rezultati ispit vtor popraven kolokvium preliminarni


Принципи и организација на сметководството

preliminarni rezultati ispit prel. matrica za kontiunirano ocenuvanje preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium


Вовед во бизнис

konecni rezultati od ispit kaj doc.d-r Monika A.Dichovska konecni rezultati od kolokvium kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_03_02_2018_nastavnik_Olivera Kostoska


Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati


02.02.2018  11:40

WEB дизајн

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok


02.02.2018  11:30

Инвестиционен менаџмент

preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok


Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси


02.02.2018  08:30

Статистика за економисти

Januarska ispitna sesija- vtor popraven kolokvium

Vtor popraven kolokvium - pismen del Vtor popraven kolokvium - prakticen del Januarska ispitna sesija - (12-15) Januarska ispitna sesija (04-11)


01.02.2018  14:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

Бизнис анализа - втор поправен колоквиум

Известување


01.02.2018  14:20

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

Бизнис анализа - испит

прелиминарни


01.02.2018  13:30

Бизнис планирање

BP konecni rezultati ispit (kontinuirano) BPS ispit vtor popraven kolokvium


Маркетинг

vtor pop. kolokvium konecni rezultati konecna matrica za kontinuirano ocenuvanje


01.02.2018  12:20

Маркетинг и иновации

Konecni rezultati


01.02.2018  11:30

Маркетинг на услужни дејности

vtor pop. kolokvium konecni rezultati konecna matrica za kontinuirano ocenuvanje


Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni


01.02.2018  10:00

Меѓународно стопанско право

MSP dopolnitelni kon


31.01.2018  11:30

Практикум за менаџерско сметководство

ispit januarska sesija preliminarni vtor kolokvium preliminarni kontinuirano ocenuvanje


Теорија на трошоци и цени

kontinuirano ocenuvanje preliminarni preliminarni rezultati ispit


Финансиски пазари и институции

ispit konecni rezultati vtor popraven kolokvium konecni matrica so dopol. poeni konecni


31.01.2018  09:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

конечни резултати konecni rezultati


31.01.2018  08:30

Сметководство

preliminarni rezultati ispit vtor pop. kolokvium preliminarni rezultati preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje


30.01.2018  11:45

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska analiza januari 2018 preliminarni konsultacii 08 02 vo 11 casot

makroekonomska analiza januari 2018 preliminarni konsultacii 08 02 vo 11 casot


30.01.2018  09:30

Деловно комуницирање

Испит Јануарска сесија, втор колоквиум

Прелиминарна матрица


Социологија

ispit januarska sesija vtor popraven kolokvium januarska sesija


Ревизија

ispit konecni rezultati vtor popraven kolokvium konecni


29.01.2018  14:25

Меѓународен маркетинг

rez vtor popraven kolok i ispit 29.01.2018


29.01.2018  14:20

Маркетинг канали

rezultati od ispit 29.01.2018


29.01.2018  13:50

Теорија и политика на економски развој

preliminarni januari 2018 konsultacii sreda 7 02 vo 10 casot

preliminarni januari 2018 konsultacii sreda 7 02 vo 10 casot


29.01.2018  13:40

Економетрија

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok


29.01.2018  10:30

Маркетинг канали

preliminarni


29.01.2018  09:30

Англиски јазик

испитна сесија јануари

Прелиминарни резултати од 29.01.2018


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од испитот по ДФЈ 1 и 2


15.01.2018  21:50

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН И ВТОР КОЛОКВИУМ

ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ВТОР КОЛОКВИУМ


09.01.2018  09:35

Менаџмент на квалитет

Втор колоквиум Континуирано оценување


03.01.2018  10:20

Интернет маркетинг

rezultati rezultati prv popraven


29.12.2017  11:00

Основи на економијата

Вкупни поени од активност

Preiminarni_29_12_2017_d-r Trajkova


prv popraven kolokvium konecni vtor kolokvium konecni


Деловна информатика

Vtor kolokvium

vtor kolokvium


Управување со промени

Колоквиуми

Прелиминарни пред Јануарска сесија


29.12.2017  08:30

Маркетинг

vtor kolokvium konecni prv popraven kolokvium konecni


Маркетинг на услужни дејности

prv popraven kolokvium konecni vtor kolokvium konecni


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.