Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


03.03.2020  11:35

Управување со ризици во банкарството

Резултати од испит


27.02.2020  11:30

Маркетинг истражување - напредно ниво

Rezultati od ispit


27.02.2020  09:30

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment- napredno nivo

BM-napredno nivo 27.02.2020 g


25.02.2020  11:30

Економска глобализација

Preliminarni rezultati od ispit


24.02.2020  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_24_02_2020


24.02.2020  09:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati


20.02.2020  09:30

Маркетинг менаџмент

Marketing menadzment -napredno nivo 2 ciklus na Studii

Rezultati od ispit


18.02.2020  14:15

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати Бизнис информатика

матрица Бизнис информатика јануари 2020 Прелиминарни втор колоквиум Бизнис информатика 2020


18.02.2020  12:30

Монетарна економија

Preliminarni januari 2020

Preliminarni januari 2020


18.02.2020  11:55

Девизен систем и девизно работење

Preliminarni devizen januari 2020

Devizen Januari 2020 Devizen Kolokvium Januari 2020


18.02.2020  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit


18.02.2020  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit


17.02.2020  22:40

Интернет маркетинг

preliminarni rezultati


15.02.2020  09:30

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


14.02.2020  12:35

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni


14.02.2020  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit i kolokvium konecni rezultati


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati


Проектен менаџмент

vtor ciklus studii

rezultati ispit


14.02.2020  11:20

Клауд компјутинг

Rezultati fevruarski ispiten rok

Rezultati fevruarski ispiten rok


14.02.2020  11:00

Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарна матрица.


14.02.2020  09:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Електронски бизнис

konecni rezultati konecni rezultati


Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati vtor popraven kolokvium


Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati vtor popraven kolokvium


Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium matrica_Osnovi na ekonomija_14_02_2020 Konecna matrica OSNOVI NA EKONOMIJA 2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Претприемништво и мали бизниси

vtor kol 14 02 konecni ispit 14 02 konecni


Проектен менаџмент

konecni rezultati


Семинар: Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати


Трошоци и цени

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit matrica_Trosoci i ceni_14_02_2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica TROSOCI I CENI 2019-2020


13.02.2020  11:45

Деловна анализа

konecen izvestaj

konecni


13.02.2020  11:35

Деловна анализа

prv popraven kolokvium

konecni


konecni


13.02.2020  11:30

Банкарски менаџмент

prel FR ispit 13.02.2020

prel FR ispit 13.02.2020


Фискална ревизија

prel FR vtor kolokv 13.02.2020

prel FR vtor kolokv 13.02.2020


Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_13_02_2020 konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_13_02_2020


13.02.2020  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи (февруарска испитна сесија)

Preliminarna lista - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- (ucebna 2019-2020 zimski semestar) Preliminarna lista - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- (fevruarska ispitna sesija) Rezultati - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- akademska 2019-2020 Rezultati - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje - fevruarska ispitna sesija


Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit


Менаџмент на квалитет

Прв колоквиум Втор колоквиум Континуирано оценување


12.02.2020  12:00

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit


12.02.2020  11:50

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati rezultati vtor kolokvium


12.02.2020  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MSS 2019-2020 Konecna Matrica MSS 2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Стратегиски менаџмент

preliminarni


Трговско право

TP II kol fev kon TP ispit fev kon TP zbirni fev


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati konecni rezultati


Е-бизнис менаџмент

rezultati vtor ciklius


12.02.2020  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i kolokvium


12.02.2020  10:55

Однесување на потрошувачите

preliminarni rezultati


12.02.2020  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

konecni

konecni


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


11.02.2020  11:55

Глобални снабдувачки синџири

konecni


11.02.2020  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 11_02_2020


Сметководствен менаџмент

konecni rezultati

ispit vtor kolokvium


Бази на податоци

Февруарска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Февруарска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Деловна информатика

Vtor i vtor popraven kolokvium

Прелиминарни резултати - втор колоквиум Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување (поени за дополнителни активнсоти) (2019/2020- зимски семестар) Preliminarna lista - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- fevruarska ispitna sesija Резултати втор колоквиум Евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување (февруарска испитна сесија)


11.02.2020  09:30

Економија на труд

Завршно оценување


Управување со промени

Испит и последен втор колоквиум

Конечна матрица


11.02.2020  09:00

Финансирање на проекти

Континуирано оценување Испит Втор колоквиум


10.02.2020  12:40

WEB дизајн

Rezultati Fevruarski ispiten rok

Rezultati Fevruarski ispiten rok


10.02.2020  11:30

Банкарски менаџмент

prel vtor popraven kolokv 10.02.2020

prel bm vtor popraven kolokv 10.02.2020 prel bm vtor popraven kolokv 10.02.2020


prel ispit BM 10.02.2020


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor ciklus 10_02_2020


10.02.2020  09:30

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Finansisko Smetkovodstvo 2019-2020 Konecna Matrica Finansisko Smetkovodstvo-2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati_voved vo biznis_10_02_2020_nastavnik_Olivera Kostoska


Берзанско работење

preliminarni rezultati

ispit


07.02.2020  13:00

Стратегиски менаџмент

tret ciklus studii

konecni rezultati


07.02.2020  11:30

Маркетинг истражување

Rezultati od 2 popraven kolokvium Rezultati od ispit Konecna matrica MARKETING ISTRAZUVANJE -2019-2020


Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit konecni rezultati


Менаџмент

Ispit i vtor popraven kolokvium

Preliminarni WEB Rezultati ispit i vtor popraven kol Menadzment januari 2020 Konecni rezultati od 2 popraven kol Konecni rezultati od ispit KONECNA MATRICA MENADZMENT 2019-2020


07.02.2020  09:30

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati vtor popraven kolokvium


Право на Европска унија

PEU II cikl. fev


Статистика за економисти

Февруарска испитна сесија: прелиминарни резултати- втор поправен колоквиум (писмен и практичен дел) и испит

Втор поправен колоквиум - писмен дел Втор поправен колоквиум - пректичен дел Февруарска испитна сесија - прелиминарни резултати Резултати втор поправен колоквиум - писмен дел Резултати втор поправен колоквиум - практичен дел Резултати- евиденција на континуирана проверка и завршно оценување (февруарска испитна сесија)


Стратегиски менаџмент

konecni

Известување


Известување


Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od ispit


Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси


ERP системи

Конечни резултати ERP системи


Пазар на капитал и берзанско работење

rezultati


06.02.2020  11:30

Бизнис планирање

konecni rezultati


Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MARKETING 2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica MARKETING 2019-2020


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Ревизија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Revizija 2019-2020 Konecna Matrica REVIZIJA 2019-2020 Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium


06.02.2020  10:00

Англиски јазик

Прелиминарни вкупни ДА 1

Деловен англиски јазик 1


05.02.2020  11:30

Даночно и банкарско сметководство

ispit vtor kolokvium


Меѓународно стопанско право

MSP II kol fev kon MSP ispit fev kon MSP zbirni fev


Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati ispit


Бизнис логистика

preliminarni


Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni


05.02.2020  09:30

Меѓународни финансии

tret ciklus studii

rezultati


Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarna matrica SMETKOVODSTVO 2019-2020 Konecna Matrica Smetkovodstvo 2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит трет циклус

Испит трет циклус


04.02.2020  11:30

Право на електронска трговија

PET II kol fev kon PET zbirni fev kon


04.02.2020  11:00

Организациска култура и деловна етика

Испит

Прелиминарни резултати


04.02.2020  09:30

Деловно комуницирање

Испит

Конечна матрица


Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.