Амбасадор др. Роберт Кирнаг - Искуствата на Република Словачка во процесот на пристапот кон ЕУ, вклучуваjќи ги реформите

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.