"Големи компјутери за големи проблеми" Доц.д-р Атанас Мишев, Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство, УКИМ, Скопје

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.