Проф д-р Наташа Трајкова

Вонреден Професор

Консултации Понеделник и Среда во 11.00-13.00. Консултациите треба да се најават ден однапред по е-маил.

Кадар
  • Бизнис планирање
  • Стратегиски менаџмент
  • Вовед во бизнис
  • Стратегиски менаџмент – напредно ниво
  • Организациска култура и деловна етика
  • Глобални снабдувачки синџири
  • Иновациски менаџмент
  • Корпорациски иновации и меѓународен бизнис
  • Лидерство и организациски промени
  • Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

Bilten_439_pages_1_14

izbor_natasa

Биографија

Наташа Трајкова е родена 1977 година во Битола. Дипломирала на универзитетот Св. Климент Охридски во Битола, Економски факултет на насоката меѓународна економија во 1999 година. Потоа во 2004 година магистрира на универзитетот Св. Кирил и Методиј, Економски Институт во Скопје одбранувајќи ја магистерската теза со наслов „Трговските ефекти од регионалното интегрирање – со посебен осврт на регионалните интеграциски опции на Република Македонија“. Во 2013 год докторира на Staffordshire University во Англија  со докторската дисертација “ Instability and Volatility of Economic Growth Under Transition: An Application of the Exogenous Growth Theory”. Во меѓувреме, во периодот од 2000-2007 год. работела како асистент на Економскиот Факултет во Прилеп, а во периодот од  2007 – 2014 год. на Факултетот за администрација и менаџмент со информациски ситеми во Битола, каде е и избрана за доцент. Од септември 2014 повторно работи на Економски факултет- Прилеп.

Др. активности

Заради состојбата со пандемијата консултациите треба да се најават еден ден однапред на mail: natasha.trajkova@uklo.edu.mk

Истите можат да се одржат on line или со физичко присуство со почитување на мерките предвидени во врска со Covid-19, по претходен договор помеѓу наставникот и студентот.