Проф д-р Рената Петревска Нечкоска

Доцент

Консултации вторник 10:00-12:00; четврток 10:00-12:00

Кадар
  • Германски јазик
  • Германски јазик 2
  • Германски јазик 1
  • Германски јазик 3

Биографија

Renata Petrevska Nechkoska CV 2019.pdf

Книги

https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/

Престои

https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/

Трудови и конф.

https://biblio.ugent.be/person/000130324045

Др. активности

http://moodle.eccfp.edu.mk/course/view.php?id=173

Документи за избор во звање

Билтен 438 од 01.02.2018 год. http://uklo.edu.mk/filemanager/Bilten/2018/Bilten%20438.pdf

Одлука за избор File